Процедура - 065-18

Пазарни  консултации по реда на  чл.44  от ЗОП                                              публикувано на: 04.07.2018г.

Проект:
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв.64 по плана на град Годеч“

Срок за подаване на оферти:    11.07.2018 г., 17:00 часа

Покана за пазарни консултации       -  04 Юли 2018
Технически спецификации                -  04 Юли 2018
Количествена сметка                         -  04 Юли 2018
Решение за определяне стойността на разхода    -  13 Юли 2018
Оферта - Панов ЕООД                      - 13 Юли 2018
Оферта - ГМП ЕООД                         - 13 Юли 2018
Оферта - Евроекопродукт-МВ ООД  -  13 Юли 2018