Процедура - 068-18

Публично състезание                                               публикувано на: 07.09.2018г.

Статус    -    Изпълнена                                                                  последна редакция на:     2023-08-21

ПРЕДМЕТ:
„ Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч ”

Забележки:
Настоящата обществена поръчка има обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч“, част  II – етап 1, етап 6, етап 8, етап 9“.
Обособена позиция № 2: Строителен надзор на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 28.09.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 01.10.2018 г.

Решение - АОП                    -  2018-09-07
Обявление - АОП                 -  2018-09-07
Образци за изтегляне         -  2018-09-07
Документация за участие   -  2018-09-07
Технически спецификации   -  2018-09-07
Методика                              -  2018-09-07
Проект за Договор 1            -  2018-09-07
Проект за Договор 2           - 2018-09-07
еЕЕДОП                               - 2018-09-07
Отваряне на ценови предложения  -  2018-10-04
Протокол 1 на комисия   -  2018-10-17
Протокол 2 на комисия   -  2018-10-17
Протокол 3 на комисия   -  2018-10-17
Решение за класиране   -  2018-10-17
Обявление за възлагане   -  2018-11-16
Договор за обособена позиция 1   -  2018-11-16
Ценово предложение об. позиция 1   - 2018-11-16
Техническо предложение об. поз. 1   -  2018-11-16
Технически спецификации об. поз. 1   -  2018-11-16
Договор за обособена позиция 2   -  2018-11-16
Ценово предложение об. позиция 2   -  2018-11-16
Техническо предложение об. поз. 2   -  2018-11-16
Технически спецификации об. поз. 2   -  2018-11-16

Обявление за приключване на договор  об.п.1 -  2019-10-01

Обявление за приключване на договор об.п.2 -  2023-08-21 

=================================
.