Процедура - 071-18

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП                                       публикувано на: 01.11.2018г.

Статус  -  ЗАКРИТА                                                                                      последна редакция на: 23 Ноември 2018

ПРЕДМЕТ:
"Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв.64 по плана на град Годеч"

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 08.11.2018 г.

Покана за пазарни консултации  -  2018-11-01
Спецификации                              -  2018-11-01
Количествено-стойностна сметка -  2018-11-01
Оферта Алди комерс ЕООД          -  2018-11-19
Оферта БГЛ България ЕООД        -  2018-11-19
Оферта Панов ЕООД                    -  2018-11-19
Решение за определяне на прогнозна стойност    -  2018-11-19