Процедура - 079-19

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                публикувано на: 28.03.2019г.

Статус  -  Изпълнена                                                                                   последна редакция на: 11.09.2019г.

Проект: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I - ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 17.04.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 18.04.2019 г.

Обявление                           -  2019-03-28
Решение                               -  2019-03-28
Проект - документация      -  2019-03-28
Образци за изтегляне        -  2019-03-28
Документация за участие      -  2019-03-28
Технически спецификации    -  2019-03-28
МЕТОДИКА                           -  2019-03-28
Проект за Договор              -  2019-03-28
еЕЕДОП                                 - 2019-03-28

Отваряне на ценови предложения   -  2019-04-19

Протокол 1 на комисия   -  2019-05-07
Протокол 2 на комисия   -  2019-05-07
Протокол 3 на комисия   -  2019-05-07
Решение за класиране   -  2019-05-07

Обявление за възлагане  -  2019-06-17
Договор за изпълнение    -  2019-06-17
Техн. предложение           - 2019-06-17
Цен. предложение            - 2019-06-17

Обявление за приключване на договор   -  2019-09-11