Процедура - 087-19

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                  публикувано на: 20.12.2019г.. 

Статус  -  Изпълнена                                                                                              последна редакция на: 2021-06-23

ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие:„Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул. „Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.01.2020 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 14.01.2020 г.

Решение                              -  2019-12-20
Обявление                           -  2019-12-20
Образци за изтегляне         -  2019-12-20
Документация за участие   -  2019-12-20
Технически спецификации   -  2019-12-20
Проект за Договор              -  2019-12-20
МЕТОДИКА                          - 2019-12-20

Обявление за отваряне на ц.предложения  -  2020-01-20

Протокол-1 на комисия          -  2020-01-23
Протокол-2 на комисия          -  2020-01-23
Протокол-3 на комисия          -  2020-01-23
Решение за класиране          -   2020-01-23

Обявление за възлагане  -  2020-02-17
Договор за възлагане       -  2020-02-17
Ценово предложение        -  2020-02-17
Предложение за изпълнение  -  2020-02-17

 Обявление за приключване. на договор   -  2021-06-23