Процедура - 091-20

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                                                                 публикувано на: 27.01.2020 г.
по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
– ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

Статус  -  Възложена                                                                                              последна редакция на: 2020-02-12

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 06.02.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 07.02.2020 г.

Покана за оферта   -  2020-01-27
Технически спецификации  -  2020-01-27
Образци за изтегляне  -  2020-01-27
Проект за Договор   -  2020-01-27

Протокол на комисия    -  2020-02-07

Договор за възлагане       -  2020-02-12

Споразунение за прекратяване на Договор  -  2021-06-10