Публична покана 013-15 от 21.04.2015

публична покана с ID 9040992                                                                             публикувано на: 21.04.2015

Статус  -  Приключена 
                                                                   последна редакция на:  13 Януари 2016 09:35

ПРЕДМЕТ: 
"Осигуряване на публичност   по проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м.”"

 

Краен срок за подаване на оферта:  16.00 часа на 04.05.2015

1. Покана в АОП                          -   публикувано на: 21.04.2015

2. Документация за участие      -  публикувано на: 21.04.2015  

3. Образци на документи           -    публикувано на: 21.04.2015

4. Проект на Договор                 -    публикувано на: 21.04.2015

5. Техническо задание               -   публикувано на: 21.04.2015

6. Протокол от дейността на комисията    -   публикувано на: 12.05.2015

7. Договор 49/01.06.2015           -   публикувано на: 11.06.2015

8. Авансово плащане                      -   публикувано на: 07.09.2015

9. Окончатело плащане            -   публикувано на: 13 Януари 2016 09:35

10. Приключване договор        -   публикувано на: 13 Януари 2016 09:35

.