Процедура - 055-17 от 10.11.2017 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                               

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към Община Годеч през 2018 г.”

Забележки: Предметът на настоящата поръчка включва двадесет и четири  обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  01.12.2017г. 
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  04.12.2017г.

Решение - ID 814348 
Обявление – ID 814350 
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор-1 проект
Договор-2 проект