Процедура - 058-18 от 01.02.2018 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание

ПРЕДМЕТ:

 " Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч”

Срок за подаване на оферти:  08.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           09.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП                    
Решение - АОП
                  
Образци за изтегляне        
Документация за участие   
Договор - проект               
Технически спецификации
Проект - документи           
Методика за оценка           
еЕЕДОП