Процедура - 059-18 от 10.04.2018 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:

" Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч ”

Срок за подаване на оферти:  02.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           03.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП
Решение - АОП
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор - проект
Технически спецификации
Методика за оценка
еЕЕДОП