Процедура - 060-18 от 10.04.2018 - публикуванеКъм цялата документация

Пряко договаряне    

ПРЕДМЕТ:

 "Упражняване на авторски надзор по всички проектни части при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14  по плана на гр. Годеч "

Срок за подаване на оферти:  23.04.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           24.04.2018 г., 11:00 часа

Покана за участие
Решение - АОП
Образци за изтегляне
Договор - проект
Технически спецификации 
еЕЕДОП