Процедура - 061-18 от 23.04.2018 - публикуване

Към цялата документация

Пряко договаряне    

ПРЕДМЕТ:

"  Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите "

Срок за подаване на оферти:  04.05.2018 г., 11:00 часа
Отваряне на офертите:            04.05.2018 г., 11:30 часа

Покана за участие            
Решение - АОП                 
Образци за изтегляне      
Договор - проект               
Техническа спецификация
еЕЕДОП                             

: