Процедура - 062-18 от 04.05.2018 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                               

ПРЕДМЕТ:
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч"

Срок за подаване на оферти:  25.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:            28.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП              -  04 Май 2018
Решение - АОП                  -  04 Май 2018
Образци за изтегляне        -  04 Май 2018
Документация за участие  -  04 Май 2018
Договор - проект                 -  04 Май 2018
Технически спецификации04 Май 2018
еЕЕДОП                               - 04 Май 2018