Процедура - 068-18 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:
„ Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч ”

Забележки:
Настоящата обществена поръчка има обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч“, част  II – етап 1, етап 6, етап 8, етап 9“.
Обособена позиция № 2: Строителен надзор на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175"

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 28.09.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 01.10.2018 г.

Решение - АОП
Обявление - АОП 
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации
Методика
Проект за Договор 1
Проект за Договор 2 
еЕЕДОП