Процедура - 096-20 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти

ПРЕДМЕТ:  „Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”
Забележки: Доставката на течните горива е обособена в три позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 19.03.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 20.03.2020 г.

Обява за общ. поръчка 
Документация за участие 
Технически спецификации
Образци за изтегляне 
Проект за Договор