Процедура - 100-20 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ПРЕДМЕТ:  "Доставка на хранителни продукти за проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Годеч"
Забележки: поръчката включва единадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 07.05.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 08.05.2020 г.

Обява за общ. поръчка  
Документация за участие 
Технически спецификации 
Образци за изтегляне
Проект за Договор