ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т. 238, о.т. 238А и о.т. 238Б , кв.138, гр. Годеч,община Годеч”.