Текущи процедури

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
- Събиране на оферти с обява

ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч”
Забележки: Поръчката включва единадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 24.02.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 25.02.2020 г.

Информация за публикуване  
Обява за общ. поръчка  
Документация за участие
Технически спецификации
Образци за изтегляне
Проект за Договор

 

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
– ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

ПРЕДМЕТ:   „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на десетия ден от получаване на поканата
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа в първия работен ден след крайния срок за получаване на офертата

Покана за оферта  
Технически спецификации 
Образци за изтегляне 
Проект за Договор 

 

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
– ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 06.02.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 07.02.2020 г.

Покана за оферта 
Технически спецификации 
Образци за изтегляне 
Проект за Договор 

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:  СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: ЕТАП II - ул. „Зли дол” от  о.т. 75 до о.т. 81; и ЕТАП III -ул. „Зли дол” от  о.т. 81 до о.т. 110”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 20.01.2020 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 21.01.2020 г.

Решение                             
Обявление                          
Образци за изтегляне        
Документация за участие  
Инвестиционен проект       
Технически спецификации  
Проект за Договор              
МЕТОДИКА                          

Към цялата документация

Събиране на оферти с обява
Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч през 2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 31.12.2019 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 02.01.2020 г.

Информация за публикувана обява  
Обява      
Образци за изтегляне  
Документация за участие  
Технически спецификации  
Проект за Договор 

: