Текущи процедури

Процедура - 093-20 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
- Събиране на оферти с обява

ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч”
Забележки: Поръчката включва единадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 24.02.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 25.02.2020 г.

Информация за публикуване  
Обява за общ. поръчка  
Документация за участие
Технически спецификации
Образци за изтегляне
Проект за Договор

 

Процедура - 092-20 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
– ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

ПРЕДМЕТ:   „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149; ул. Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на десетия ден от получаване на поканата
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа в първия работен ден след крайния срок за получаване на офертата

Покана за оферта  
Технически спецификации 
Образци за изтегляне 
Проект за Договор 

Процедура - 091-20 - публикуване

 

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
– ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 06.02.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 07.02.2020 г.

Покана за оферта 
Технически спецификации 
Образци за изтегляне 
Проект за Договор 

Процедура - 090-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:  СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: ЕТАП II - ул. „Зли дол” от  о.т. 75 до о.т. 81; и ЕТАП III -ул. „Зли дол” от  о.т. 81 до о.т. 110”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 20.01.2020 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 21.01.2020 г.

Решение                             
Обявление                          
Образци за изтегляне        
Документация за участие  
Инвестиционен проект       
Технически спецификации  
Проект за Договор              
МЕТОДИКА                          

Процедура - 089-19 - публикуване

Към цялата документация

Събиране на оферти с обява
Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч през 2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 31.12.2019 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 02.01.2020 г.

Информация за публикувана обява  
Обява      
Образци за изтегляне  
Документация за участие  
Технически спецификации  
Проект за Договор 

: