ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

договаряне без обявление с ID 630505                                                           публикувано на: 29.10.2014

ПРЕДМЕТ:
Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите.

Корекция на  Уникален идентификационен номер на документа поради дублиране в регистъра на АОП.

1. Отказ за публикуване в АОП

2. Потвърждение вписване в АОП

Към цялата документация

договаряне без обявление с ID 630514                                                            публикувано на: 27.10.2014

ПРЕДМЕТ:
Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите.

1. Решение в АОП

 

Към цялата документация

публична покана с ID 9035007                                                                            публикувано на:22.10.2014

ПРЕДМЕТ:
Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища  и вътрешната улична мрежа на територията на Община Годеч през експлоатационен сезон 2014/2015 година.

1. Покана в АОП                               

2. Документация за участие           

3. Образци на документи               

 

 Към цялата документация

публична покана с ID 9034480                                                                             публикувано на: 22.10.2014

 

 

 ПРЕДМЕТ:
Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите наОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч и Медицински център – гр Годеч за отоплителен сезон 2014г./2015г.

 Протокол от дейността на комисията, назначена със Заповед № 425 / 21.10.2014г. на кмета на община Годеч, за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка - Вижте прикачения файл.

 

 

 

 

Към цялата документация

 

публична покана с ID 9034480  
                                                                           публикувано на: 14.10.2014

 

 ПРЕДМЕТ:
Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите наОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч и Медицински център – гр Годеч за отоплителен сезон 2014г./2015г.

     Отварянето на подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите на ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч и Медицински център – гр. Годеч за отоплителен сезон 2014г./2015г. ”, обявена чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП и публикувана под № 9034480 в регистъра на обществени поръчки на АОП, ще се състои на 21.10.2014г. от 11:00 часа, в сградата на община Годеч, пл. „Свобода” № 1, заседателна зала, ет. 2.