ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

публична покана с ID 9034480                                                                             публикувано на:08.10.2014

ПРЕДМЕТ:
Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите наОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч и Медицински център – гр Годеч за отоплителен сезон 2014г./2015г.

Покана в АОП                               

Документация за участие           

Образци на документи

О Б Я В А 

 

отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници и оповестяването на предлаганите цени
ще се състои на
28.08.2014г. от 16:00 часа в Малката заседателна зала

ОБЯВА

Отварянето на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени ще се състои на 18.08.2014г., от 11.00 часа, в Малка заседателна зала на Община Годеч.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП и във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Асфалтиране на паркинг на площад „Свобода” и улици ”Нишава”и „Явор” в град Годеч, текущ ремонт и поддържане на пътища ІІІ клас в границата на града и смр на общинска пътна мрежа /ІV клас/в Община Годеч, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници и оповестяването на предлаганите цени , ще се състои на 22.07.2014 г. от 11.00 часа в заседателната зала на община Годеч ,ет.2 на адрес : град Годеч, пл.”Свобода”№1 .

Право да присъстват на отварянето на ценовите оферти имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

С УВАЖЕНИЕ :

               А.НИКОЛОВ – председател на комисията

                               назначен с Заповед № 277 / 29.05.2014г.

                                       на Кмета на община Годеч