ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

        Публична покана с уникален код 9031398 на Община Годеч с предмет "Извършване на проектантски услуги по проект «Реконструкция и доизграждане на довеждащ водопровод от връх Ком до гр.Годеч,общ.Годеч с ПСПВ» " е оттеглена от Регистъра на АОП към 03.07.2014 11:45 часа.

публикувано на: 30.06..2014 г.

Публична покана по реда на глава 8 а от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

Осигуряване на публичност по проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв .

Документация - указания

Документи за участие

ПОКАНА АОП

техническо указание

публикувано на: 27.06..2014 г.

Процедура с публична покана по реда на глава Осем „а” на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на технически проект «Реконструкция и доизграждане на довеждащ водопровод от връх Ком до гр.Годеч,общ.Годеч с ПСПВ»

          Публичната покана на Община Годеч  е оттеглена от Регистъра на АОП към 03.07.2014 11:45 часа.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

По открита процедура за възлагане на обществена поръчка - Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот в Община Годеч чрез ремонт и обновяване на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1899” и изграждане на три броя детски площадки”