Текущи процедури

Отваряне на ценови оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Извършване на строително-монтажни работи на обекти в проекта „Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника"".

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на СМР по проект “Подобряване на средата на живот чрез изграждане на улица между о.т. 238, о.т. 238А и о.т. 238Б , кв.138, гр. Годеч,община Годеч”.

Документация - указания

Обявление в АОП

Приложения - проекти

решение форма АОП