ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Публична покана по реда на глава 8 а от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
Извършване на консултантска услуга относно управление и мониторинг на проекти:  „Реконструкция  и зграждане на  спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч”, финансиран съгласно договор № 23/321/01390 от 27.11.2012г. и "Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника", финансиран съгласно договор № 23/313/00236/ 27.11.2012г. от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.

Община Годеч, наричана по-нататък „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, Ви кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” на Закона за обществените поръчки за услуга с предметизбор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за изпълнение на мерки за информираност и публичност, включващи изработване и отпечатване на рекламни дипляни и информационни табла за проект:"Осигуряване на информираност на проекти „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч”, финансиран съгласно договор № 23/321/01390 от 27.11.2012г. по мярка 321 на ПРСР за 2007 - 2013 г. и"Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника", финансиран съгласно договор № 23/313/00236/ 27.11.2012г.по мярка 313 на ПРСР за 2007 - 2013 г.

На основание чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчкиОбщина Годеч обявява процедура чрез Публична покана по реда на глава 8 „а” от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проекти „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч”, финансиран съгласно договор № 23/321/01390 от 27.11.2012г. и "Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника", финансиран съгласно договор № 23/313/00236/ 27.11.2012г. от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."

С решение №491 от 28.11.2013г., на Кмета на Община Годеч, се пекратява обществена поръчка с предмет: Осигуряване на общинската образователнаинфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ „Христо Ботев” и 2) ОДЗ „Юрий Гагарин” - гр.Годеч