ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

РЕШЕНИЕ за удължаване на срока за получаване на оферти в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ"Христо Ботев" гр.Годеч 2) ОДЗ"Юрий Гагарин" гр.Годеч"