Текущи процедури

Процедура - 078-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч, Община Годеч”
Забележки:
Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва:
   Обособена позиция № 1: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ част II - етап 12“
   Обособена позиция № 2: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I - ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35““
   Обособена позиция № 3: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП II -  ул. „Зли Дол“ от о.т. 75 до о.т. 81““
   Обособена позиция № 4: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП III - ул. „Зли Дол“ от о.т. 81 до о.т. 110““

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 16.04.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 17.04.2019 г.

Обявление                        
Решение      
Проект - документация 
Образци за изтегляне    
Документация за участие   
Технически спецификации  
МЕТОДИКА                         
Проект за Договор    
еЕЕДОП       

Процедура - 077-19 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП
Проект:  „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч, Община Годеч”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 22.03.2019 г.

Покана за пазарни консултации  
Технически спецификации
Ценово предложение

Процедура - 076-19 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП
Проект
„СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: - ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35”
Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 18.03.2019 г.
Покана за пазарни консултации 
Технически спецификации
Образци за изтегляне 

Процедура - 075-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на уличната мрежа на град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 29.03.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 01.04.2019 г.

Обявление   
Решение       
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации  
МЕТОДИКА                    
Проект за Договор 1     
Проект за Договор 2      
еЕЕДОП                             

Процедура - 074-19 - публикуване

Към цялата документация

Oбществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти 

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.03.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 06.03.2019 г.

Обява   
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Проект за Договор