ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

Процедура за откриване на обществена поръчка
Пряко договаряне - ID 774504

ПРЕДМЕТ:

„Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите”

1. Решение АОП 
2. Покана
3. Договор - проект
4. Образци за изтегляне

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

 

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч”

1. Обява АОП                                        

2. Документация за участие                  

3. Договор - проект                                 

4. Образци за изтегляне                         

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти за Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на горива за автомобилите собственост на община Годеч”

1. Обява АОП                                        

2. Документация за участие                  

3. Договор - проект                                 

4. Образци за изтегляне                         

 

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

публикувано на: 07 Декември 2016.

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч"

1. Обява АОП 

2. Документация за участие 

3. Договор - проект - о.п. №1-5 

4. Договор - проект - о.п.  №6-10 

5. Образци за изтегляне 

 

Към цялата документация

Публично състезание -  ИД  759276                              публикувано на: 23.11.2016 г.

ПРЕДМЕТ:
„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2017 г.”

1. Обявление  АОП-759276 
2. Решение  АОП-759275 
3. Документация за участие 
4. Договор - проект
5. Образци за изтегляне