Текущи процедури

Процедура - 063-18 от 05.06.2018 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:

" Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч ”

Срок за подаване на оферти:  02.07.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           03.07.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП   
Решение - АОП   
Образци за изтегляне 
Документация за участие  
Договор - проект 
Технически спецификации 
Методика за оценка
еЕЕДОП

Процедура - 062-18 от 04.05.2018 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                               

ПРЕДМЕТ:
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч"

Срок за подаване на оферти:  25.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:            28.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП              -  04 Май 2018
Решение - АОП                  -  04 Май 2018
Образци за изтегляне        -  04 Май 2018
Документация за участие  -  04 Май 2018
Договор - проект                 -  04 Май 2018
Технически спецификации04 Май 2018
еЕЕДОП                               - 04 Май 2018

Процедура - 061-18 от 23.04.2018 - публикуване

Към цялата документация

Пряко договаряне    

ПРЕДМЕТ:

"  Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите "

Срок за подаване на оферти:  04.05.2018 г., 11:00 часа
Отваряне на офертите:            04.05.2018 г., 11:30 часа

Покана за участие            
Решение - АОП                 
Образци за изтегляне      
Договор - проект               
Техническа спецификация
еЕЕДОП                             

:

Процедура - 059-18 от 10.04.2018 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:

" Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч ”

Срок за подаване на оферти:  02.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           03.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП
Решение - АОП
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор - проект
Технически спецификации
Методика за оценка
еЕЕДОП  

Процедура - 060-18 от 10.04.2018 - публикуванеКъм цялата документация

Пряко договаряне    

ПРЕДМЕТ:

 "Упражняване на авторски надзор по всички проектни части при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14  по плана на гр. Годеч "

Срок за подаване на оферти:  23.04.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           24.04.2018 г., 11:00 часа

Покана за участие
Решение - АОП
Образци за изтегляне
Договор - проект
Технически спецификации 
еЕЕДОП