Текущи процедури

Публично състезание - 042-16 от 23.11.2016г. - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание -  ИД  759276                              публикувано на: 23.11.2016 г.

ПРЕДМЕТ:
„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2017 г.”

1. Обявление  АОП-759276 
2. Решение  АОП-759275 
3. Документация за участие 
4. Договор - проект
5. Образци за изтегляне

Пазарна консултация - 041-16 от 21.09.2016 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.44  ОТ ЗОП

публикувано на: 21 Септември 2016

ЗА ПРОЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:  SFO3134 с дължина 1,8 км, (SFO3132 /Туден-Разбоище/ - ІІІ-813, т.е. от о.т. 24 до о.т. 162 по плана на с.Туден); SFO1122 с дължина 9,0 км, (/ІІІ - 8132 / - Ропот - Голеш - Връдловци – Станинци /SFO3203 /, т.е. от о.т. 26 по плана на с. Ропот до с. Станинци) и SFO2124 с дължина 3,5 км. (/II - 81, Бучин проход - Гинци/ - Бракьовци, т.е. от  републикански път ІІ-81 до о.т. 106 по плана на с.Бракьовци) "

1. Пазарно проучване 

2. Обяснителна записка 

3. Детайли оптика 

4. Техническа спецификация, Количествена сметка, Оптика

Пазарна консултация - 040-16 от 20.09.2016 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.44  ОТ ЗОП

публикувано на: 20 Септември 2016

ЗА ПРОЕКТ: „Ремонт и преустройство на ДГ „Юрий Гагарин” – находяща се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч, община Годеч”

3апитване за оферта

Обявление от 17.09.2016 по наредба 2 от МЗХ - публикуване

 

Към цялата документация

НЧ-3 --- Обявление по наредба 2 от МЗХ --- 17.09.2016

Забележки:  Възложител e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

ПРЕДМЕТ: За изпълнение на проект: "Обзавеждане на НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1899" гр. Годеч"

Покана за предварителна пазарна консултация съгласно ЗОП

Обществена поръчка 039-16 от 17.09.2016 - публикуване

Към цялата документация

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП

публикувано на: 17 Септември 2016.

ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и изготвяне на доклад за оценка за съответствие в инвестиционното проектиране на работен проект за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч””

1. Обява 

2. Документация за участие 

3. Образци на документи 

4. Проект на договор 

5. Технически спецификации