МОТИВИ

Вижте докладна записка

Дата на публикуване: 24.11.2016г.

За изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ е мотивиран от следното:
Съгласно чл.26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Годеч, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

1.Причини, които налагат приемането
Мотивите за промяната на посочената наредба са свързани с измененията и допълненията на Закона за публичните финанси с ДВ. бр. 43 от 7 юни 2016 г. Измененията в закона, касаещи общините, са свързани основно с определяне на максималните размери на някои показатели и срокове за отчитане на общинския бюджет. Отменено е публичното обсъждане на проекта на бюджет от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември. Този срок ще бъде обвързан с обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година. Допълнително в закона е създадена нова глава VІІІ „а” „Общини с финансови затруднения”. Това са общини, които трябва да отговарят на определените в закона условия. На този етап община Годеч не е от общините, отговарящи на условията.

2. Целите, които се поставят
Целта на промяната е привеждане на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч в съответствие с новите разпоредби на Закона за публичните финанси.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на проекта за изменение и допълнение на Наредбата
Не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането
С приемането на промени на действащата към момента Наредба, местната подзаконова нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с разпоредбите на нормативния акт от по–висока степен. Ще се постигне привеждане на бюджетната позиция на Община Годеч в рамките на изискванията на националните фискални правила, съгласно Закона за публичните финанси и Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси .
С промените се очаква да се постигне по-голяма публичност и прозрачност при осъществяване на бюджетната процедура, както и разширяване на възможностите за участие на общността при обсъждането на бюджетната политика на Oбщина Годеч.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч са в съответствие с европейското законодателство – Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки (ОВ, L 306/41 от 23 ноември 2011 г.).
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.