З А П О В Е Д   207
гр. Годеч, 23.05.2019 г.

   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор №37/23.05.2019 г.  между Община Годеч и „СТРЕЗА” ЕООД за изпълнение на строително- монтажни работи на обект: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I-ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”:
Н А Р Е Ж Д А М:
   Забранявам спирането и паркирането на моторни превозни средства по улица „Христо Смирненски” - гр. Годеч от осова точка 71 /кръстовището на ул. „Асен Златаров” и ул. „Христо Смирненски”, ъгъла на ДГ „Юрий Гагарин”-гр. Годеч/ до осова точка 35 /пред входа на AQ „Магнит”/ и прилежащата тротоарна площ за времето от 23.05.2019 год.  до приключване на строително-монтажните работи на обекта. ...

Вижте ТУК:

================================