ЗАПОВЕД № РД-125 -- Определяне на пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 15.04.2024 до 30.11.2024 година

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-125
гр. Годеч, 15.04.2024 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите, Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и заповед № ОА-60 от 07.03.2024 г. на г-н Юлиян Леков, Областен управител на Софийска област

Н А Р Е Ж Д А М: 

I.   Определям пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 15.04.2024 г. до 30.11.2024 г.
II.   Забранявам по време на пожароопасния период паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
III.   Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
IV.   Собствениците на горски територии и лицата, на които са предоставени за управление да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
V.   Ползвателите на земеделски земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.
VI.   Собствениците на обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии са длъжни за собствена сметка:
1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали;
2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
VII.   Председателя на Сдружение Ловно-рибарско дружество - Годеч да инструктира членовете за правилата на пожарна безопасност в горски територии преди всеки излет.
VIII.   Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горски територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
IX.   Началника на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението - Годеч да осъществява контрол по спиране на дейности или експлоатация на машини и съоръжения на територията на община Годеч, които не отговарят на изискванията на пожарната безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.
X.   Лице забелязало пожар на територията на община Годеч незабавно да подаде сигнал на телефона за спешни случаи 112 и да уведоми оперативния дежурен на Община Годеч на тел. 0888803603.
        При констатирано палене на огън нарушителите се наказват, съгласно Закона за опазване на земеделските земи – с глоба 1 500 до 6 000 лева, при повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 12 000 лева.
        Копие от заповедта да се връчи на Началника на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Годеч, Председателя на Сдружение Ловно-рибарско дружество – Годеч и на кметските наместници за сведение и изпълнение. Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да се постави на информационни табла.
        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

==========================================