ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

На вниманието на лицата, извършващи дейност в места за настаняване.

Към настоящия момент функционира Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма. Поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.
         Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година.  Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.


         Към момента всеки хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ (в дясно при зареждане на първоначалния екран).
       Като първа стъпка към заявяване на профил в реалната среда на  ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ. Тя не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от функционалности, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В този смисъл, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.
      Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:

  • • Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула „Система регистър на настаняванията“ (СРН);
  • • Подаване на данни с файл в утвърден формат;
  • • Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система - система“, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.

        Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система.

      Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg. 

      Видео инструкции за работа със системата ЕСТИ в секция „Туризъм”.

====================================================