ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ"

    Организира работна среща в рамките на изпълнение на дейност 3: „Разработване на механизъм за граждански мониторинг на местната политика за туризъм, основан на информационните технологии – създаване на интернет сайтове (subsite)“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 „Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч“ по ОП „Добро управление“.
Тема на срещата: Работна среща за разработване на механизъм за граждански мониторинг–създаване на интернет сайтове (subsite) по дейност 3
Работните срещи ще се проведат:
 в гр. Берковица: дата: 01.08.2019 г., час 10:00 часа; място: хотел „Деметра“.
 в гр. Годеч: дата: 02.08.2019 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
==========================================