ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

    Дирекция “Бюро по труда”- гр. Своге уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите(в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 5 766,00 лв.; 
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 779,00 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 4 764,00 лв.;
• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2 503,00 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 635,00 лв.;
   По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.
   Извън горепосочения срок (в съответствие с чл.63 от ППЗНЗ), работодатели от съответните видове предприятия, могат да кандидатстват за преференции (финансови средства), текущо, до изчерпване на обявения финансов ресурс, за организирането на обучения:
- за придобиване на „Професионална квалификация“ --  (I-ва ст. или част от професия-300 уч.ч.) -- за лица по чл.63 ал.1. т.1.от ЗНЗ (безработни лица)
- за придобиване на „Ключови компетентности“, за лица по чл.63 ал.1. т.3.от ЗНЗ (заети лица),
както следва:
-- Обучение на възрастни /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/
-- Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по заявка на работодател)
(за лица по чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ)  -  1625,00                          
(по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)
-- Обучение на заети лица от средни предприятия
(по заявка на работодател)
(за лица по чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ)   -  750,00
(по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)

    Допълнителна информация може да се получи в:
-  Дирекция “Бюро по труда” – гр.Своге,
ул. „Александър Стамболийски”, №3, ет.3, както и на тел.: 0726/22568
    Информация може да се получи и във филиалa към дирекцията в:
-  гр. Годеч  – ул. „Република”, №1,както и на тел.: 0729/22175
=====================================