Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.2 -- 01092023

О Б Я В А
за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

РЕЗЮМЕ:
    Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.729„МИГ-Берковица и Годеч:19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“
      Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
... ... ...
Допустими кандидати:
1. Земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), чиито минимален стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.
2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка-9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.
... ... ...
Период на прием:
Настоящата процедура е с три срока за кандидатстване, както следва:
Първия срок -приключил
Втория срок е с начало 01.09.2023 г. и край 17:00 часа на 31.10.2023 г.
Третия срок е с начало 22.01.2024 г. и край 17:00 часа на 10.03.2024 г.
... ... ...
Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000,00 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 42 075,00 лева
Финансовата помощ е в размер на:
-- 50 % от общите допустими разходи за проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия;
-- 40 % от общите допустими разходи за проекти, представени отголеми предприятия.
... ... ...
Изтеглете  ОБЯВАТА тук:
============================