Покана за свикване на Общо събрание на МИГ-Берковица, Годеч, Драгоман -- 07092023

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ-БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ, ДРАГОМАН”

ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 18.09.2023 г. от 13:00 часа в малката зала на Народно Читалище "Иван Вазов 1872" Берковица на адрес: пл."Йордан Радичков" № 1, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
2. Освобождаване от отговорност на член от Управителния съвет;
3. Избор на нов член на Управителен съвет;
4. Вземане на решение за одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – Берковица, Годеч, Драгоман;

      От 11.09.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

      При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

С уважение,
Димитранка Каменова
Председател на УС на МИГ – Берковица, Годеч, Драгоман

Изтеглете ПОКАНАТА тук:
==============================