ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА - годишен технически преглед на земеделска и горска техника -- 30012024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

      Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, че ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област на следните дати:
- 13.02.2024 год. от 09:30 до 11:00 часа пред сградата на Кметство с. Шума
- 13.02.2024 год. от 11:30 до 13:00 часа пред сградата на Кметство с. Туден
- 14.02.2023 год. от 09:30 до 12:00 часа пред сградата на Община Годеч
      На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

====================================