ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
ЗАПОВЕД № 98
Гр. Годеч, 20.03.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 4, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от 20.03.2020 г. на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID-19), сформиран с моя заповед № 74/10.03.2020 г.
НАРЕЖДАМ:
 I.       Считано от 21.03.2020 г. въвеждам вечерен час от 20:00 ч. до 06:00 ч. за малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч.
 II.     В посочения в т. I от настоящата заповед часови диапазон от 20:00 ч. до 06:00 ч. малолетните и непълнолетните лица на територията на община Годеч могат да се придвижват на територията на общината единствено придружени от техните родители, настойници и попечители.
 III.    Настоящата Заповед е безсрочна и важи до нейната изрична отмяна.

       Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на жителите на Община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата, автобусните спирки и други публични места.
      Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
     Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
                        РАДОСЛАВ АСЕНОВ    /П/   
                       КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО призовава клиентите да плащат безкасово сметките си

Вижте ТУК:

======================================

      С писмо от 20.03.2020 г. превозвача, изпълняващ курсовете по маршрута София-Годеч „Борекс транс” АД, уведомява Община Годеч, че с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, считано от 20.03.2020 г. преустановява изпълнението на курсовете по маршрута София-Годеч, с готовност за възстановяване при нормализиране на създалата се обстановка”

==================================================================

О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
_______________________________________________________________
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1,Тел.:072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
З А П О В Е Д  № 95
гр. Годеч, 19.03.2020 г.
за изменение на Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г.

      На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка със заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб
 НАРЕЖДАМ:
І.    Изменям моя Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., както следва:
1.  Към т.II се създава т. 1а, както следва:
„Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т.1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата.“
2.  Точка 11 се отменя.
II.    Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й пред сградата на общинската администрация.

      Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

                                     РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
                                    КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===========================================================

О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
З А П О В Е Д  № 94
гр. Годеч, 18.03.2020 г.

       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България, обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., издадените препоръки на Националния оперативен щаб и заповеди  № РД-01-124/13.03.2020г. и № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
І.   Работниците, назначени от Община Годеч по Закона за личната помощ, предоставяйки услугата „Личен асистент” да спазват въведените противоепидемични мерки, да спазват засилена лична хигиена и използват лични предпазни средства (ръкавици и предпазни маски) при предоставянето на услугата на ползвателите.
ІІ.  Социалните работници и медицинският специалист, назначени по договор № BG05M9OP001-2.040-0111-C01, проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Годеч” да спазват въведените противоепидемични мерки, да спазват засилена лична хигиена и използват лични предпазни средства (ръкавици и предпазни маски) при предоставянето на услугата на потребителите.
III.  Упоменатите по т. I и т. II лица да се запознаят с настоящата заповед, като на същите допълнително да бъде извършен извънреден инструктаж в срок до 19.03.2020 г. включително.
IV.  Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на общинска администрация.
V.  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надя Тодорова - Директор дирекция СДОКМДТ в община Годеч.

                           РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /П/
                          КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================================================

          О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 93
гр. Годеч, 18.03.2020 г.

     На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка със заповеди № РД-01-124/13.03.2020 г. и № РД-01-131/17.03.2020 г.  на Министъра на здравеопазването,
НАРЕЖДАМ:
I.    Допълвам част II. от моя заповед № 85 от 14.03.2020 г., като създавам точка 11. със следния текст: 
„Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места”.
II.   Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
III. Заповедта да бъде сведена до знанието на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.

               РАДОСЛАВ АСЕНОВ       /П/
               КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===========================================

Подкатегории