Съобщения

Обявява на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ -- изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума -- 05042024

Извадка от Неофициален раздел бр.30 от 05.04.2024 г. на ДВ

      440. – Община Годеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума, община Годеч, Софийска област, в поземлени имоти със следните идентификатори: 83466.20.15, 83466.20.17, 83466.6.237, 83466.22.12, 83466.6.44, 83466.23.16, 83466.6.157. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

2467
=================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 21.03.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.03.2024 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на Информация по изпълнение на мерките, заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд /2021-2028 г./ за 2023 година, съгласно чл. 52, ал.9 от ЗУО.
Вносител: Кмета на община Годеч

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 64/15.03.2024 г. (08-00-377/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване и приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/15.03.2024 г. (08-00-375/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Придобиване право на собственост от Община Годеч на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 15309.30.21, с площ от 2900/4500 идеални части, находящ се в гр. Годеч, местност ПЕПЕЛНИЦА ВАГЕ.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58/14.03.2024 г. (08-00-371/14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 800 кв.м, представляващ УПИ/парцел/ III – 593, находящ се в кв. 17а, по плана на гр. Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 63/15.03.2024 г. (08-00-376/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 65/15.03.2024 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС - Годеч относно: Удължаване срока на договор за възлагане управлението на „Медицински център-Годеч“ ЕООД.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

7. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 66/15.03.2024 г. (08-00-384/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък за капиталовите разходи за 2024 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 59 / 14.03.2024 г. (08-00-372 / 14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост – тротоар на път III-813 в град Годеч”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

9. Разглеждане на Предложение с вх. № 60/14.03.2024 г. (08-00-373/14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост – тротоар на улица с о.т. 2-14 в село Каленовци”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 61/14.03.2024 г. (08-00-374/14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост – тротоар на улица с о.т. 49-50 в село Гинци”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

11. Други
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 21.03.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

материали за заседанието -- ТУК 

                           Мария Владимирова /п/
                          Председател на ОбС – Годеч

15.03.2024 г.
=================================================

ЗАПОВЕД № РД-87 -- относно СПИРАНЕ и ПАРКИРАНЕ на пътни превозни средства по улица „Отец Паисий”, във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-76/08.06.2023 г.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д   РД-87
гр. Годеч, 11.03.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-76/08.06.2023 г. сключен между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД на обект: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, Етап 9 – улица „Отец Паисий” – о.т. 347-363”

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Временно да се преустанови спирането и паркирането на пътни превозни средства по улица „Отец Паисий” в град Годеч, за времето от 12.03.2024 г. до приключване на строително-ремонтните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед.
II. Настоящата Заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
IV. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
      Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
     Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“.
     Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ    /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

========================================

ЗАПОВЕД № РД-63 -- Забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч

Вижте Списък-приложение -- ТУК

З А П О В Е Д
№ РД-63

гр. Годеч, 21.02.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Закона за горите и във връзка с писмо от инж. Антон Колдов, директор на ТП Държавно горско стопанство – Годеч, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 53.00-03 от 29.01.2024 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

     I. Забранявам пашата на селскостопански животни в горски територии в землищата на община Годеч, съгласно списъка, неразделна част от настоящата заповед.
      II. Срок за изпълнение: до 31.12.2024 г.
   III. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на община Годеч чрез публикуването ѝ на официалната интернет страница на Община Годеч и поставянето ѝ на информационното табло пред сградата на Община Годеч и пред кметствата по населени места.
   IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметските наместници и директора на ТП Държавно горско стопанство – Годеч за сведение и изпълнение. На основание чл. 125, ал. 4 от Закона за горите настоящата заповед да се предостави на Регионална дирекция по горите – София и Регионална инспекция по околната среда и водите – София.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================

 

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.02.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.02.2024 година от 13,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/12.02.2024 г. (08-00-206/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 42/15.02.2024 г. (08-00-243/15.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ западно крило на първия етаж /партер/, с площ от 122 кв.м, състоящо се от оперативен салон, една стая със западно изложение, една стая в северозападния ъгъл и сутерен – две помещения едно до друго в северозападния ъгъл на сградата, заедно със съответните идеални части от масивна сграда на два етажа със застроена плащ от 320 кв.м, находяща се в урегулиран поземлен имот в кв. 132 по регулационния план на гр. Годеч, обл. Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50/23.02.2024 г. (08-00-271/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Придобиване право на собственост от Община Годеч на недвижим имот, представляващ УПИ/парцел/ III – 593, с площ от 800 кв. м, находящ се в кв. 17а, по плана на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска чрез покупко-продажба.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 43/15.02.2024 г. (08-00-244/15.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Закупуване на транспортно средство /специализирана автовишка/ със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 39/12.02.2024 г. (08-00-209/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ от 805 кв.м., представляващ УПИ /парцел/ XXX-16, находящ се в кв. 2, по действащия регулационен план на с. Гинци, община Годеч, Софийска област, без построената в имота сграда.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 46/20.02.2024 г. (08-00-255/20.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XXII – 53 от квартал 7 по действащия регулационен план на село Туден.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/20.02.2024 г. (08-00-256/20.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XIII – 166 от квартал 2 по действащия регулационен план на село Шума.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 40/12.02.2024 г. (08-00-211/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 54/23.02.2024 г. (08-00-272/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 52/23.02.2024 г. (08-00-274/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Сключване на договор с превозвач в условията на спешна мярка.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
11. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 53/23.02.2024 г. (08-00-273/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Георги Евтимов Тодоров-кмет на кметство с.Гинци.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 35 / 12.02.2024 г. (08-00-205 / 12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.76.773 в м. „Додовица” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
13. Разглеждане на Предложение с вх. № 37/12.02.2024 г. (08-00-207/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на село Шума в квартал 1.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 38/12.02.2024 г. (08-00-208/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 44/15.02.2024 г. (08-00-245/15.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 132.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 51 / 23.02.2024 г. (08-00-275 / 23.02.2024 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
17. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 32 / 08.02.2024 г. (08-00-188 / 08.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
18. Други
18.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.02.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч
23.02.2024 г.

====================================================

Обявява на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57

Извадка от Неофициален раздел на Държавен Вестник - бр.9 от 30.01.2024 г

    94. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 22 по протокол № 3 от 30.11.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57, както следва: заличават се части от улици с о. т. № 193 – 195 и с о. т. № 193 – 212; създават се нови задънени улици с о. т. № 195 – 195а (нова) и с о. т. № 212 – 212а (нова); създава се нова пешеходна алея между кв. 53 и 57; създава се нова пешеходна алея между кв. 57 и 58; в кв. 53 се изменя регулацията на УПИ № XIII – за озеленяване и детска площадка; в кв. 57 се заличава УПИ № II-1099, 1098 и се създават нови УПИ с № II-1098 и № VII-1099. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.

865

======================================================

Подкатегории