Съобщения

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация
 
      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 21.07.2023г одина от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
 
ДНЕВЕН РЕД:
 
    1. Разглеждане Предложение с вх.№ 99 / 14.07.2023 г. (08-00-916/14.07.2023 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на община Годеч относно:Провеждане на търгове по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 година.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч 
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 100/14.07.2023г. (08-00-915/14.07.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б / Част от околовръстен полигон на кв. "Додовица", гр. Годеч /.
Вносител: Кмета на Община Годеч 
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 101/ 14.07.2023 г. (08-00-914/ 14.07.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 113.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    4. Други
4.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 
Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 20.07.2023 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.
 
                      Мария Владимирова
                      Председател на ОбС – Годеч
 
14.07.2023 г.
===============================
П О К А Н А
 СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи/семинари
 
     Целта на срещите е популяризиране сред местната общност и заинтересовани страни възможностите за финансиране чрез многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие.
 
Срещите ще се проведат в трите общински центъра:
в град Годеч:   на: 19.07.2023 г., от 10:00 часа вЗаседателна зала на Община Годеч, пл. Свобода № 1.
в град Драгоман:     на: 19.07.2023 г., от 14:30 часа вЗаседателна зала на Община Драгоман, ул. Захари Стоянов № 26.
 в град Берковица:   на: 21.07.2023 г., от 10:00 часа, вЗаседателна зала на Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4.
       Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
 ЗАПОВЯДАЙТЕ!
======================================

П О К А Н А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРА СЕСИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН
 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН,

      На 26.06.2023 г. бе проведено първо заседание на Учредително събрание на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”, където съгласно предварително обявения дневен ред бяха взети следните решения:
1. Учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
2. Приемане на Устав на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”.

     Вземане на решение за избор на членове на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман” ще се извърши на второ заседание на учредителното събрание, което ще се проведе на 10.07.2023 г. от 15:30 часа в заседателна зала на Община Берковица.

==================================

Обява за прием на проектни предложения
по процедура BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
... ... ...
Период на прием:
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ - приключен.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.08.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.

Вижте обявата ТУК:
==================================

Обява за прием на проектни предложения
по процедура BG06RDNP001-19.726 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” 
... ... ...
Период на прием:
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.08.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.
 
Вижте обявата ТУК:
==================================

Извадка от Неофициален раздел бр.56 от 30.06.2023 г. на ДВ

826.    –    Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 59 от протокол № 6 от 30.05.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на с. Разбоище в кв. 7 и 9, както следва: изменя се регулацията на улица с о.т. № 25, 26, 27, 28, 29 и 32, като се заличават о.т. № 27, 28 и 29 и се създават нови о.т. № 26а, 27а, 28а, 28б и 29а; изменя се регулацията на УПИ IV-18 и V-20, така че да се запазят границите на поземлени имоти с № 18 и 20 в кв. 7; изменя се регулацията на УПИ I-17, XII-17 и XI-16, така че да се запазят границите на поземлени имоти с № 17 и 16 в кв. 9. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.

5132
=================================================================

Подкатегории