ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

Критерии за кандидатстване:

Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора:

 • Да са младежи до 29 ненавършени години до 19.10.2018 г. включително;
 • Да притежават висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място;
 • Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като търсещи работа лица;
 • Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Документи, които лицата задължително следва да представят в дирекция “Бюро по труда”:

 • Заявление за кандидатстване по образец (представя се на хартиен носител в Дирекция „Бюро по труда” по регистрация или по електронен път при техническа осигуреност);
 • Автобиография (Европас формат) – представя се при явяване на интервю с работодателя
 • http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp
 • Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от Националния център за информация и документация към МОН;
 • Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).Документите за завършено висше образование и правоспособност се представят преди насочване от дирекция „Бюро по труда“ към работното място, за което е класиран кандидатът.
 • Забележки: Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но до две работни места при един работодател по Програмата.
  СРОК – 19.10.2018 г.
  Подробна информация на сайта на Агенция по заетостта – „Търсещи работа“ – „Програми и проекти“ – „За младежи“ и в Дирекция „Бюро по труда
  =============================================

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.83, ал.1 и чл.84 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на т.1 от Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на дейностите и процесите, длъжностните права и отговорностите в Община Годеч, утвърдени с моя Заповед №630/30.12.2016 год.

      Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Откривам бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Годеч за 2019 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020-2022 г.

Приоритет на годишните цели заемат: повишаване развитието на социалната сфера и подобряване на заетостта, комплексна общинска политика за младите хора и спорта, подобряване на обществения ред и сигурност, устойчивото и ефективно управление на общинската собственост, реконструкция на уличната и тротоарна мрежа, реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията, както и ефективно и ефикасно управление в полза на местната общност.

 2. Предложения на второстепенните разпоредители с бюджет за проект на общинския бюджет за 2019 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020-2022, да бъдат представени в срок до 16.11.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

 3. Предложения на заместник-кметовете, секретаря, директорите на дирекции, кметовете на кметства и кметските наместници за проект на общинския бюджет за 2019 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2020-2022, да бъдат представени в срок до 16.11.2018 г. в деловодството на Община Годеч.

             Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на визираните лица.       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Станислава Балабанова – Заместник-кмет на Община Годеч.

         

Вижте ТУК:

===================================================

СЪОБЩЕНИЕ

ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА, ПОСЕЩАВАЩИ ДГ „ЮРИЙ ГАГАРИН”- ГР. ГОДЕЧ

     Във връзка с излъчен репортаж на БТВ от 25.09.2018 г., по повод недоказани и непроверени твърдения от страна на две майки, че техните деца са нахапани от дървеници в детската градина, Община Годеч уведомява всички заинтересовани за следното:

     На 25.09.2018 г. след излъчване на репортажа, незабавно се извършиха проверки в сградата на детската градина от компетентните органи - четирима представители на РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ ОБЛАСТ и представител на специализирана ДДД фирма, извършваща дезинсекция и дератизация.

Заключенията на компетентните органи са категорични:

 1. Детската градина е в изрядно хигиенно състояние.
 2. Не се констатира наличие на креватна дървеница под никаква форма. Не се установиха следи от тяхна физиологична дейност, мумификация, следи от зацапвания по спалното бельо, матраци, дюшеци, както и по твърдите части на детските креватчета.

     Във връзка с гореизложеното Община Годеч категорично отхвърля отправените обвинения и твърдения в национален ефир, които поставят под съмнение хигиената в детското заведение и здравето на децата и ги определя като напълно неоснователни и неверни.
============================================================

П О К А Н А

Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

Кани всички заинтересовани страни да присъстват на
 ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ  на тема:

Възможности и условия за финансиране на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Берковица и Годеч.

Конференцията ще се проведе на 17.09.2018 г. (понеделник), от 10:30 часа в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 1, Детски център Камбанка.

Вижте ТУК:

======================================================

Африканската чума по свинете с силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола. За предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните привила:

Вижте ТУК:

=========================================

Утвърдил: инж. Милчо Доцов
/Председател на УС/  

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.024 „МИГ-Берковица и Годеч“
- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.024 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цели на предоставяната безвъзмездна помощ:
Цели на предоставяната помощ по мярката са:

 • Дребните и средни земеделски стопанства на територията на МИГ да разнообразят произвежданата земеделска продукция и да повишат качеството й чрез модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за производство, съхранение и транспорт;
 • Да се повиши делът на биологично чистата земеделска продукция;
 • Опазване компонентите на околната среда;
 • Достигане/ спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и/ или подобряване на условията в земеделските стопанства.

Подкатегории