Съобщения

Извадка от Неофициален раздел бр.48 от 02.06.2023 г. на ДВ

730.   –   Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на с. Шума, община Годеч, Софийска област, и на гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, в поземлени имоти със следните идентификатори: с. Шума: 83466.20.13, 83466.20.15, 83466.20.10, 83466.4.459, 83466.4.461, 83466.33.11, 83466.33.19, 83466.33.12, 83466.33.13, 83466.11.161, 83466.11.144, 83466.11.182, 83466.11.175, 83466.11.152, 83466.11.136, 83466.11.178, 83466.11.149, 83466.11.146, 83466.11.173, 83466.11.133, 83466.11.132, 83466.11.172, 83466.9.356, 83466.3.471, 83466.3.153, 83466.3.471, 83466.3.452, 83466.3.350, 83466.3.453, 83466.10.138, 83466.10.143, 83466.10.142, 83466.10.114, 83466.10.130, 83466.10.115, 83466.10.116, 83466.10.117, 83466.10.128, 83466.10.126, 83466.10.125, 83466.10.124, 83466.10.129, 83466.3.342, 83466.6.237, 83466.6.107, 83466.6.106, 83466.5.247, 83466.5.244, 83466.5.349, 83466.5.324, 83466.5.625, 83466.5.328, 83466.5.342, 83466.5.240, 83466.5.376, 83466.5.329, 83466.5.662, 83466.5.505, 83466.5.504, 83466.2.103, 83466.1.150; гр. Годеч: 15309.159.904, 15309.160.895, 15309.149.191, 15309.149.350, 15309.149.349, 15309.149.347, 5309.149.346, 15309.149.413, 15309.149.587, 15309.149.351, 15309.149.415, 15309.149.594, 15309.149.416, 15309.149.595, 15309.149.417, 15309.149.593, 15309.150.592, 15309.150.596, 15309.152.392, 15309.152.391, 15309.152.390, 15309.152.389, 15309.152.422, 15309.152.423, 15309.152.424, 15309.152.429, 15309.152.451, 15309.160.895, 15309.155.966, 15309.155.267, 15309.155.270, 15309.155.898, 15309.154.265, 15309.160.603, 15309.160.263, 15309.160.262, 15309.160.261, 15309.160.384, 15309.160.383, 15309.160.273, 15309.160.255, 15309.160.254, 15309.160.600, 15309.160.253, 15309.160.598, 15309.160.599. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.
4252

===========================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

      В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпило уведомително писмо от г-н Бисер Кръстанчов Симеонов, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

      В периода от 03 юни 2023 г. до 07 юни 2023 г. от 20:00 ч. до 09:00 ч. ще се проведе третиране на пшеница и слънчоглед с препарати ,,Експрес” при доза     4 гр./дка, ,,Замзар” при доза 120 мл./дка, ,,Дерби” при доза 3 гр./дка. и ,,Амистар Прайм” при доза 70 мл./дка.
1. Подлежащи на третиране терени: масив № 35 с площ 400 дка в местност ,,Царина Търне”, в землището на гр. Годеч. 
2. Подлежащи на третиране терени: масив № 21 с площ 65 дка в местност ,,Голема поляна”, в землището на гр. Годеч.
3. Подлежащи на третиране терени: масив № 40 с площ 100 дка в местност ,,Мангов рид”, в землището на гр. Годеч.
4. Подлежащи на третиране терени: масив № 11 с площ 250 дка в местност ,,Овнарници”, в землището на с. Шума.
5. Подлежащи на третиране терени: масив № 15 с площ 90 дка в местност ,,Разкръсте”, в землището на с. Голеш.
6. Подлежащи на третиране терени: масив № 16 с площ 70 дка в местност ,,Дупке”, в землището на с. Голеш.
7. Подлежащи на третиране терени: масив № 17 с площ 50 дка в местност ,,Разкръсте”, в землището на с. Голеш.
8. Подлежащи на третиране терени: масив № 23 с площ 43 дка в местност ,,Росуля”, в землището на с. Туден.
9. Подлежащи на третиране терени: масив № 28 с площ 120 дка в местност ,,Мангов рид”, в землището на с. Туден.
10. Подлежащи на третиране терени: масив № 34 с площ 190 дка в местност ,,Река”, в землището на с. Туден.
11. Подлежащи на третиране терени: масив № 35 с площ 155 дка в местност ,,Черемика”, в землището на с. Туден.

       Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051
========================================================================

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА И НПО,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИ БЕРКОВИЦА, ГОДЕЧ И ДРАГОМАН,

        В изпълнение на Административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. по проектно предложение „Подготовка на стратегия за местно развитие с участието на местната общност на територията на общини Берковица, Годеч, Драгоман“, имаме удоволствието да ВИ поканим за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група на територията на общини Берковица, Годеч и Драгоман.
Събитието ще се проведе на 26.06.2023 г. от 15:30 часа в заседателна зала на Община Берковица при следния дневен ред:

1.  Учредяване на сдружение в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
2.  Приемане на Устав на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”;
3.  Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”;

Всички желаещи е необходимо в срок до 22 юни 2023 г., да попълнят заявление за участие в учредителното събрание и да се запознаят със следните материали:
-  Условия за допустимост на МИГ, съгласно Указания на УО на ПРСР;
-  Проект на Устав на Сдружение “Местна инициативна група - Берковица, Годеч, Драгоман”;
-  Декларация за самоопределяне /за физическите лица/.

Вижте ПОКАНАТА -- тук:

Приложения към публикацията:
1. Проект на Устав;
2. Заявление учредител;
3. Изисквания към нов МИГ;
4. Декларация учредител-ФЛ;
5. Декларация членство II.
===================================================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.05.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 85 / 22.05.2023г. (08-00-716 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Участие на Община Годеч в Сдружение „Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман“ и определяне на представител на Община Годеч в колективния върховен орган на сдружението.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 84 / 22.05.2023г. (08-00-714 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Продължаване срока на действие на разрешителни за водовземане от подземни води, чрез съществуващи съоръжения на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 86 / 22.05.2023г. (08-00-717 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 87 / 22.05.2023г. (08-00-718 / 22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на план на приходите, разчет на разходите и на разпределението на средствата за капиталови разходи на Община Годеч за 2023 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№90 / 23.05.2023 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център-Годеч”ЕООД за 2022 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 88 /22.05.2023 г.от Мария Владимирова-председател на ОбС-Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 79 / 22.05.2023 г. (08-00-704/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 105.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 82 / 22.05.2023 г. (08-00-712/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 132.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 83 / 22.05.2023 г. (08-00-713/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Голеш в квартал 9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 81 / 22.05.2023 г. (08-00-711/ 22.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП на село Разбоище в квартали 7 и9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 77 / 22.05.2023 г. (08-00-698 / 19.05.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 78 / 22.05.2023г. (08-00-699 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2023/2024 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

13.Разглеждане на Предложение с вх.№ 75 / 22.05.2023 г. (08-00-696 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2023-2025 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

14.Разглеждане на Предложение с вх.№ 80 / 22.05.2023 г. (08-00-710/22.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15.Разглеждане на Предложение с вх.№ 76 / 22.05.2023 г. (08-00-697 / 19.05.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План за действие на Община Годеч за периода 2023-2030 г. в изпълнение на Областната стратегия на Софийска област за равенство, приобщаване и участие на ромите.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
16. Други
16.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.05.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
      
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

23.05.2023 г.
==================================================================

Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 23.05.2023 г. на ДВ

655.      –       Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица в кв. 76а (нов), 78, 78а и 78б (нови), както следва: създава се нова улица с о. т. № 682 и 696; създава се нова улица с о.т. № 682, 501, 681, 680, 683, 679, 678, 677, 675 и 676; създава се нова улица с о. т. № 683, 684, 685, 686, 687, 694 и 695; създава се нова улица с о. т. № 681 и 688; създава се нова улица с о. т. № 688, 689, 690, 691, 692, 693 и 357; създава се нова улица с о. т. № 675, 674, 673, 671, 670, 669, 667 и 666; създава се нова улица с о. т. № 671 и 672; създава се нова улица с о. т. № 667 и 668; създава се нов квартал с № 76а, в който се образуват нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) с № I-2034, 2035, II-2033, III-2032, IV-2031, V-2030, VI-2040, VII-2039, VIII-2041, IX-2042, X-2043, XI-2045, XII-2047, за общ. обсл., XIII-2046, за общ. обсл., XVI-2038; в квартал 78 се образуват нови УПИ с № XX-707, XXI-2048, XXII-2049, XXIII-708, XXIV-709 и XXV-710; създава се нов квартал с № 78а, в който се образуват нови УПИ с № I-2059 и II-2058; създава се нов квартал с № 78б, в който се образуват нови УПИ с № I-2021, II-2022, III-2023, IV-2024, V-2025, VI-2026, VII-2027, VIII-2029 и IX-2028. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата общината, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

3874

====================================================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-192
Гр. Годеч, 19.05.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със сключени договори за изпълнение на строително-монтажни дейности  № Д-21/28.03.2023 г. с предмет „СМР на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, Етап 3 – Улица „Додовица” – о.т. 246 – 381”, № Д-22/28.03.2023 г. с предмет: „СМР на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, Етап 4 – Улица „Мерудая” – о.т. 326 – 354” и № Д-23/28.03.2023 г. с предмет: „СМР на обект  „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, Етап 5 – Улица „Мерудая” – о.т. 354 – 427”,

Н А Р Е Ж Д А М:

I.  Забранявам спирането и паркирането на пътни превозни средства по улица „Додовица” и улица „Мерудая” в град Годеч, за времето от 20.05.2023 г. до приключване на строително-ремонтните дейности на обектите или отмяна на настоящата Заповед.
II.  Настоящата Заповед не се отнася за пътни превозни средства и строителна техника, участващи в строително-монтажните работи на обектите, Спешна медицинска помощ, Министерство на вътрешните работи, Община Годеч и „Гражданска защита”.
III. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителните обекти.
IV. Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Костинброд, за сведение и изпълнение.
      Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ      /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=================================================

 

Подкатегории