Съобщения

П О К А Н А

      Община Годеч организира I-ви Регионален фолклорен фестивал „Видовденско веселие“. Фестивалът има за цел да популяризира духовното и културно наследство на българския фолклор и традиции, който ще се проведе на 23 юни 2023 г. в град Годеч, община Годеч.
     Желаещите да се включат във фестивала, могат да попълнят и изпратят заявка за участие в срок до 11 юни 2023 г. по един от следните начини - пощенски адрес: 2240, град Годеч, пл. „Свобода“ № 1, дирекция „Социални дейности, образование, култура и местни данъци и такси“, Община Годеч или по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Вижте тук --  Статут на фестивала
Вижте тук --  Регламент за участие
Изтеглете и попълнете  -- Заявка за участие

=================================================

Уважаеми съграждани,

Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на Сдружение МИГ - Берковица и Годеч, като се включите в настоящата анкета:

Линк към анкетата -- ТУК:  
или копирайте следния адрес във Вашия браузер.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUVopgKWdMXBk3y1nmvyHhCp6ePSGJXCrYvvbzhBdQfYa3-A/viewform?usp=sf_link

Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"
град Берковица, ул."д-р Иван Панов" № 1
тел.0884 415 261
==============================================

Уважаеми съграждани,

      Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на проучването относно разработваната нова Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч, което цели да проучи нагласите, потенциала и възможностите за развитие на социално предприемачество и социалната икономика на територията на общини Берковица, Годеч и Драгоман.

Линк към анкетата -- ТУК:  
или копирайте следния адрес във Вашия браузер. сиhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFEqXEd_VXyQR07C3yP8D1M9Oyx42XxFrPQ78qSYS7duQk2Q/viewform?usp=sf_link

===================================================

В Н И М А Н И Е !!!

        Община Годеч ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи, дезинфекция на комарни биотопи по поречието на река Нишава в централната градска част и дератизация на каналната мрежа срещу гризачи.
На 05 май 2023 г. – петък ще бъдат обработени тревните площи, както следва:

- Централен градски парк и междублоково пространство;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” - I база;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база II;
- Тревни площи зад сградата на Община Годеч;
- Площадка за игра, намираща се в близост до хранителния магазин ,,Ред маркет” в гр. Годеч;
- Площадка за игра, намираща се в близост до управлението на В и К в гр. Годеч;
- Детска площадка и стрийт фитнес в кв. ,,Слънчев бряг”, в гр. Годеч;
- Детска площадка в кв. ,,Цикура”, в гр. Годеч;
- Площадка за игра, намираща се до кметството на с. Шума.

Карантинен срок: 24 часа.

Препарат за обработка на тревните площи: ,,ЕСЦИМЕТРИН”.
Антидот: ,,Симптоматично”.

===============================================================

Публикуване на обща информация относно ограничителните мерки на ЕС
Вижте ТУК:

---------------------------------------------------
======================================================

О Б Я В А

      Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

    Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.729 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“. Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
... ... ... 
     Период на прием:
Настоящата процедура е с три срока за кандидатстване, както следва:
Първия срок е с начало 24.04.2023 г. и край 17:00 часа на 30.06.2023 г.
Втория срок е с начало 01.09.2023 г. и край 17:00 часа на 31.10.2023 г.
Третия срок е с начало 22.01.2024 г. и край 17:00 часа на 10.03.2024 г.
... ... ... 
    Начин на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения по процедурата се подават електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обявата. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
... ... ...

Вижте обявата --  ТУК:

==================================================

Подкатегории