Съобщения

"МИГ -Берковица и Годеч" -- Обява за провеждане на Общо събрание на 04.12.2023 г.

П О К А Н А 
за провеждане на Общо събрание

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 04.12.2023 г. от 13:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1) Освобождаване на стари и прием на нови членове;
2) Избор на председател на Управителния съвет;
3) Разни.

От 27.11.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Изтеглете ПОКАНАТА -- ТУК:
===========================================

Обява за провеждане на Общо събрание на "МИГ-Берковица,Годеч, Драгоман" на 04.12.2023 г.

П О К А Н А
за провеждане на ОБЩО СЪБРАНИЕ

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
     Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 04.12.2023 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
2. Освобождаване от отговорност на член от Управителния съвет;
3. Избор на нов член на Управителен съвет;
     От 27.11.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
============================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 30.11.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2023 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 127 / 28.09.2023 г. (08-00-1269 / 28.09.2023 г.) от Надя Сотирова – ВрИД кмет на Община Годеч, съгласно Решение №83/31.08.2023 г. относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 30.06.2023 г.
Вносител: ВрИД кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 20 / 24.11.2023 г. (08-00-1585 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 8/23.11.2023 г. от Председателя на ОбС – Годеч относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на НСОРБ.
Вносител: Председателя на ОбС - Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 16 / 23.11.2023г. (08-00-1578 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Издаване Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-0006-C01/14.07.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15 / 23.11.2023г. (08-00-1576 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Вземане на решение от Общински съвет - Годеч за автобусна линия София-Годеч в 14,00 ч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11 / 23.11.2023 г. (08-00-1559 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски, с площ от 10 /десет/ кв. м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21 / 24.11.2023 г. (08-00-1587 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на Кмета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22 / 24.11.2023 г. (08-00-1588 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на кметовете на кметства с.Гинци и с.Шума.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 23 / 24.11.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет.
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 24 / 24.11.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници.
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 12 / 23.11.2023 г. (08-00-1560 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на село Шума и град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13 / 23.11.2023 г. (08-00-1572 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.28.330 в м. „Ливаге” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14 / 23.11.2023 г. (08-00-1573 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 18 / 23.11.2023 г. (08-00-1580 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Каленовци в квартал 13.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 17 / 23.11.2023 г. (08-00-1579 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Бърля в квартал 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10 / 23.11.2023 г. (08-00-1558 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Гинци в квартал 23.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19 / 24.11.2023 г. (08-00-1584 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план на /ПУП/ на гр. Годеч в квартали 53 и 57.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

18. Други
18.1. Разглеждане на Писмо от Областна дирекция „Земеделие“-София област относно: Предоставяне на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

18.2.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.11.2023 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

24.11.2023 г.

Обявление за обсъждане на ПРОЕКТ на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2024 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ОТНОСНО:  Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2024 г.

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
    В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване на план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2024 г.
... ... ...
    С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план – сметка за 2024 г., съгласно Приложение 5 и Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
... ... ...

Вижте ПРЕДЛОЖЕНИЕТО -- ТУК:

Вижте Приложения 1, 2, 3, и 4 -- ТУК:
Вижте Приложение 5 -- ТУК:
Вижте Проект за решение -- ТУК:

=======================================

Заповеди на Директора на областната дирекция "Земеделие" Софийска област, за определяне на комисии по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, за календарната 2024 година.

      Заповеди на Директора на областната дирекция "Земеделие" Софийска област

За определяне на комисии по чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Годеч, за календарната 2024 година.   

--  ВИЖТЕ ТУК --

===================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 16.11.2023 година

П О К А Н А 
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.11.2023 година от 15,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.    Създаване на временна комисия и избор на членовете й за изготвяне на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2.    Избор на заместник-председател на Общински съвет – Годеч.
3.    Създаване на Постоянни комисии на Общински съвет-Годеч и избор на техните членове.
4.   Други.
4.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

10.11.2023 г.
========================================

Подкатегории