Съобщения

Заповед № КР-59 -- по чл.135, ал. 3, от ЗУТ - гр. Годеч кв.94

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № КР-59
гр. Годеч, 11.07.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2 т. 2 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-Д-110/26.06.2023 г. от Димитър Тодоров Наков, подадено от адв. Тодор Димитров Тодоров – упълномощен от заявителя и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-903/12.07.2023 г.

РАЗРЕШАВАМ:

      Да се измени действащия план за регулация на град Годеч в квартал 94, съгласно приложената скица-предложение и становището на главния архитект на Община Годеч, както следва:
Изменя се регулацията на УПИ с № III-1133, 1834 за автосервиз, контролен пункт, автомивка и кафе;
Образува се нов УПИ с № V-1132, така че да се запази границата на ПИ с № 1132.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на Община Годеч

=====================================

Заповед № КР-53 по чл.135, ал. 3 от ЗУТ - с. Голеш кв.9

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № КР-53
гр. Годеч, 26.06.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-А-74/19.04.2023 г. от Антоний Василев Ставрев, подадено от адв. Тодор Димитров Тодоров – упълномощен от заявителя, становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-594/26.04.2023 г. и решение № 58 от протокол № 6/30.05.2023 г. на ОбС Годеч,

РАЗРЕШАВАМ:

      Да се измени действащия план за регулация на село Голеш в квартал 9, съгласно приложената скица-предложение, решението на ОбС Годеч и становището на Главния архитект на Община Годеч, както следва:
Премахва се УПИ с № IX-За млекосъбирателен пункт;
Образува се нов УПИ с № IX-64, за ЖС, с площ 287 кв. м, така че да се запазят границите на поземлен имот с пл. № 64;
Изменя се регулацията на улица с о. т. с № 82, 85, 86, като се образува тротоар към новообразувания УПИ.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
      Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на Община Годеч

==================================

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 -- 16102023

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“
- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.380 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
.............
Период на прием:
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ - приключен.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ –приключен.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.
.............
Начин на подаване на проектните предложения:
      Проектните предложения по процедура „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР се подават електронно в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) в рамките на срока, определен в настоящата обява. Проектните предложения могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружаващите документи чрез ИСУН 2020 с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.  
      Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 162/12.10.2023 г. за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХ.

Вижте ОБЯВАТА тук:
========================================

Уведомление на ГД "Гранична полиция" - МВР -- заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

      В Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман, е обявен конкурс за назначаване на държавна служба за 72 (седемдесет и две) младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителнапървоначална професионална подготовка.

Вижте заповедта за обявяване на конкурса ТУК:

      Документите за участие в конкурса се подават от 12.10.2023г. до 31.10.2023г. включително, в сектор "Човешки ресурси" към РД "Гранична полиция" - Драгоман, на адрес гр. Драгоман ул. "Захари Стоянов" №58 и ГПУ-Брегово, на адрес гр. Видин ул. "Гео Милев" №30.

=================================

ИНФОРМАЦИЯ -- до собственици на еднокопитни животни -- Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 -- идентификация на еднокопитните животни и регистрацията на животновъдните обекти -- 12102023

До собственици на еднокопитни животни на територията на община Годеч,
във връзка с писмо изх. № 922 от 06.10.2023 г. на д-р Иванка Кузманова - Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София област

      Във връзка с влязъл в сила Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 на Комисията от 10 юни 2021 година за осигуряване идентификация на еднокопитните животни и регистрацията на животновъдните обекти, където е приложимо особено в обекти попадащи в обхвата на категория тип „Лично стопанство", Ви уведомяваме, че собствениците на животновъдни обекти са длъжни да идентифицират своите животни. Идентификацията се състои в издаване на паспорт след инжектиране на индивидуален микрочип на всяко животно. Идентификацията следва да се направи не по-късно от 12 месеца след датата на раждане и при всички случаи преди животното да напусне обекта. Тя се извършва от регистриран ветеринарен лекар обслужващ животновъдният обект, в който животното е родено. Поставянето на микрочипа се извършва след подаване на писмено заявление от собственика на животновъдният обект до регистрираният ветеринарен лекар. Преди поставянето на микрочипа регистрираният ветеринарен лекар проверява за евентуална предишна идентификация. Кодът на микрочипът се вписва или стикера се залепва в определена графа в заявлението за издаване на нов паспорт. Стопанина подава заявление по образец до директора на Областна дирекция по безопасност на храните - София област за издаване на паспорт на еднокопитно животно, като регистрираният ветеринарен лекар участва в подготвянето на документите за издаване на паспорта. След издаване на паспорта от страна на Областна дирекция по безопасност на храните - София област, същият се предоставя на официален ветеринарен лекар. Той извършва проверка за съответствие, заверка на първата му страница и го предава на стопанина на еднокопитното животно. При просрочване на срока на идентифициране, поставяне на микрочип и издаване на паспорт, не се издава оригинал на паспорт, а идентификационен документ заместващ оригинала (ИДЗО). При издаване на идентификационен документ заместващ оригинала (ИДЗО) животните се класифицират в паспорта, като непредназначени за клане и консумация от човек. В останалите случаи еднокопитните са разрешени за клане и консумация от човека. Стопаните следва да гарантират, че следните данни в паспорта непрекъснато се коригират и актуализират: статут на животното по отношение предназначението му за човешка консумация, като регистрирано за разплод и доотглеждане, статут по отношение на отглеждането му (репродукция, спорт, работа, месо), информация относно собствеността на животното, четимостта на поставеният микрочип. При необходимост от актуализиране на идентификационни данни в раздел от I-III от паспорта стопанина следва да предаде паспорта на органа, който го е издател:
       Незабавно след промяна статуса на животното, относно клане за човешка консумация (при лечение съгласно регламента и след вписване на данни в паспорта).
       В седем дневен срок при установяване на нечетим код на микрочипа и при промяна на данни за собственост.
       В 30-дневен срок при смърт или загуба (кражба) на еднокопитното животно, различно от клане или умъртвяване под отговорността на      Областна дирекция по безопасност на храните - София област, стопанина следва да върне паспорта на органа, който го е издател, с цел предприемане на мерки относно паспорта и вписване на данните в информационната система на Българска агенция по безопасност на храните.

========================================================

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ -- проект за изменение на ПУП на гр. Годеч, в кв. 53 и 57 -- 09102023

Извадка от Неофициален раздел бр.84 от 06.10.2023 г. на ДВ

50. –    Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, в кв. 53 и 57, както следва: заличават се части от улици с о.т. № 193 – 195 и с о.т. № 193 – 212; създават се нови задънени улици с о.т. № 195 – 195а (нова) и с о.т. № 212 – 212а (нова); създава се нова пешеходна алея между кв. 53 и 57; създава се нова пешеходна алея между кв. 57 и 58; в кв. 53 се изменя регулацията на УПИ № XIII – за озеленяване и детска площадка; в кв. 57 се заличава УПИ № II-1099, 1098 и се създават нови УПИ с № II-1098 и VII-1099. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

7313

===================================================

Подкатегории