ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ  ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Магистър”.
1.2. Специалност – икономика, счетоводство, финанси.
1.3. Професионален опит - две години или IV младши ранг.
1.4. Минимална заплата за длъжността – от 610 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
1.5. Длъжността се заема по служебно правоотношение, като за целта кандидата следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
2. Кратко описание на длъжността:
2.1. Осъществява предварителен контрол за законосъобразност преди вземане на решения за поемане на финансови задължения и извършване на разходи, свързани с цялостната дейност на общината, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, свързани с издръжката на общината. Участва в разработване на основни процедури, работни инструкции, указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системи за финансово управление и контрол / СФУК / в Община Годеч.
2.2. Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.
3. Допълнителни умения и квалификации:
3.1. Да притежава умения за работа в екип, ориентация към резултати, комуникативна и професионална компетентност.
3.2. Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
4. Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе чрез решаване на тест и интервю.
5. Необходими документи:
5.1. Заявление за участие в конкурс –/ по образец/ Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5.2. Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образоване е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
5.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.
5.5. Сертификати за придобити квалификации, свързани с длъжността.
5.6. Автобиография.
Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис.
6. Място и срок на подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Документите се подават в деловодството на Община Годеч, пл. „Свобода“ № 1, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 часа, на 04.09.2020 г.
Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението по чл.17, ал.2 и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
7. Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Годеч и на информационното табло на входа на общината.

Телефон и лице за контакт: 0729/22300, Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“
==============================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.08.2020 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

      1. Разглеждане Отчет за дейността на Общински съвет - Годеч за периода от 01.09.2019 г. до 30.06.2020 г. /вх.№ 143/07.08.2020 г./
Вносител: Председателят на ОбС
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      2. Разглеждане Предложение с вх.№ 127/14.07.2020 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация от 2015 г. и приемане на нов Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Председателят на ОбС
Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      3. Разглеждане Предложение с вх.№ 110/08.06.2020 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч и приемане на нова Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Годеч
Вносител: Председателят на ОбС
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      4. Разглеждане Предложение с вх.№ 106/26.05.2020 г. (08-00-628/26.05.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отмяна на Наредба за упражняване правата на Община Годеч върху общинската част от капитала на търговски дружества от 2001 година и приемане на нова Наредба за реда и условията за упражняване правата на собственост на Община Годеч в търговски дружества с общинско участие в капитала.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      5. Разглеждане Предложение с вх.№ 104/30.04.2020 г. (08-00-554/30.04.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Приемане на Наредба за реда за управление на горски територии, собственост на Община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища:  ПК по „УТ, ВиК,БТТОРЗЕ”
               ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
      6. Разглеждане Предложение с вх.№ 146/19.08.2020 г. (08-00-1012/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     7. Разглеждане Предложение с вх.№ 147/19.08.2020 г. (08-00-1017/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2020 г. и Поименния списък за капиталови разходи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
      8. Разглеждане Предложение с вх.№ 148/20.08.2020 г. (08-00-1023/20.08.2020 г.) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
      9. Разглеждане Предложение с вх.№ 149/20.08.2020 г. (08-00-1024/20.08.2020 г.) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи по чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     10. Разглеждане Предложение с вх.№ 140/06.08.2020 г. (08-00-944/06.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Включване на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     11. Разглеждане Предложение с вх.№ 139/06.08.2020 г. (08-00-943/06.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Включване на ДГ „Юрий Гагарин” и СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” в списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2020/2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     12. Разглеждане Предложение с вх.№ 150/20.08.2020 г. (08-00-1025/20.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2019 година и приемане Програма за закрила на детето за 2020 година.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище:  ПК по „ЗСПОК”
     13. Разглеждане Предложение с вх.№ 145/19.08.2020 г. (08-00-1014/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на 87/3038 кв.м. идеални части от УПИ X- за ОЖС, в кв.42 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     14. Разглеждане Предложение с вх.№ 144/19.08.2020 г. (08-00-1013/19.08.2020 г) от Надя Сотирова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 262/10.08.2020 г./ относно: Възлагане на експертна пазарна стойност на 325 кв.м. придаваеми от терен без отреждане между улили с о.т. 343, 344, 344а, 344б, 650, 651 и терен за озеленяване в кв.105 по плана на град Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч  
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     15. Разглеждане Предложение с вх.№ 137/31.07.2020 г. (08-00-911/31.07.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Допускане изменение на ПУП на махала Молак в квартал 16.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
     16. Разглеждане Предложение с вх.№ 138/04.08.2020 г. (08-00-925/04.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП за ПИ 44300.8.17 по кадастралната карта на с.Лопушня, м.Гувнище, община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     17. Разглеждане Предложение с вх.№ 141/07.08.2020 г. (08-00-955/07.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за авансово плащане на дейности по проект „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.Република, ул.Нишава, ул.Г.С.Раковски по Анекс от 25.06.2020 г. към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0150 от 29.05.2019 г. по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     18. Разглеждане Предложение с вх.№ 142/07.08.2020 г. (08-00-956/07.08.2020 г) от Станислава Балабанова – за Кмет на община Годеч /съгл. Заповед № 249/27.07.2020 г./ относно: Издаване на Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие“ за финансиране разходи за ДДС по авансово плащане на дейности по проект „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул.Република, ул.Нишава, ул.Г.С.Раковски по Анекс от 25.06.2020 г. към Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0150 от 29.05.2019 г. по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
     19. Приемане на Декларация от Общински съвет – Годеч относно: Евентуална промяна границите на съдебния район на Районен съд - Костинброд.
     20. Други
20.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  

20.08.2020 г.      

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 
=================================================================

ЗАПОВЕД  № 272
гр.Годеч, 18.08.2020 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № 11/21.01.2020 г. сключен между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ–ХОЛД“ ЕООД гр. Пловдив с предмет: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч на ул. „Георги Сава Раковски”от о.т. 523 до о.т. 268 и ул.„Георги Сава Раковски” от о.т. 264 до о.т. 263” във връзка с Административен договор №BG06RDNP001-7.001-0150-C01 от 29.05.2019г. сключен между ДФ “Земеделие“ и Община Годеч, с предмет: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул. „Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263”
Н А Р Е Ж Д А М:
      I. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства по ул. „Георги Сава Раковски” от о.т. 262 (от кръстовището с ул. „Бригадир”) до о.т. 268 (кръстовището при Автогарата) и от о.т. 264 до о.т. 263 (участъка пред блок №6 и блок №7) за времето от 20.08.2020 г. до 19.09.2020 г.
     II. За паркирането на пътни и моторни превозни средства да се използват  участъка от ул.„Георги Сава Раковски” пред блок № 4 и блок № 5 и паркинга при „Младежкия дом”.
    III. Настоящата Заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение, автомобилите зареждащи търговските обекти и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
    IV. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началник на РУ на МВР-гр. Годеч и директора на дирекция ТУЕП към Община Годеч - инж. Ангел Ангелов.
    V. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й на входовете на жилищните блокове в упоменатите участъци по т. I от настоящата заповед.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР-гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“. 
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.


НАДЯ СОТИРОВА   /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Заповед № 262/10.08.2020 г./

    Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Приложение №3 към заповед РД-09-567/16.07.2020 г.
Вижте ТУК:

----------------------------------------------------------

Директор на Дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности“     

       1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше, образователно -  квалификационна степен „Магистър”.
1.2. Специалност – икономика, счетоводство, финанси.
1.3. Професионален опит - четири години или  придобит III младши ранг.
1.4. Минимална заплата за длъжността –  680,00  лв.
  * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
1.5. Длъжността се заема по служебно правоотношение, като за целта кандидата  следва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.
      2. Кратко описание на длъжността:
2.1. Организира, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на служителите в дирекция „Административно обслужване и финансово – стопански дейности“, за осъществяване правомощията на Кмета на общината, свързани с неговата компетентност, съгласно чл.5, ал.2 от Закона за администрацията.
2.2. Създава условия за подпомагане дейностите на общата администрация. Координира и контролира финансово – счетоводните дейности, информационните системи, административното обслужване на гражданите и човешки ресурси.
2.3. Познаване и ползване на нормативни актове, пряко свързани с изпълнението на длъжността - Закон за публичните финанси, Закон за счетоводството, Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закон за администрацията, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник и др.
      3. Допълнителни умения и квалификации:
3.1. Да притежава управленска компетентност, умения за работа в екип, ориентация към резултати, комуникативна  и професионална компетентност. 
3.2. Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
      4. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю. 
      5. Документи за участие в конкурсната процедура:
5.1. Заявление за участие в конкурс –/ по образец/  Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5.2. Декларация по чл.17 ал.3 т.1 от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение,  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност.
5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобито в чужбина образоване е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие от диплома не се прилага.
5.4. Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.
5.5. Сертификати за придобити квалификации, свързани с длъжността.
5.6. Автобиография.
Забележка: Копията на документите се заверяват от лицето с „Вярно с оригинала” и подпис. 
      6. Място и срок на подаване на документите: 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
Документите се подават в деловодството на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1, в срок до 17.00 часа на 20.08.2020 г.
Документите за участие в конкурса могат да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението по чл.17, ал.2 и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
      7. Списъците на допуснатите до конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg и на информационното табло на входа на Община Годеч.
 
Телефон и лице за контакт: 0729/22300 Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“.

Подкатегории