ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ЗАПОВЕД  № 194
гр. Годеч, 15.06.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 378 на Министерския съвет от 12.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
        I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 15 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г.
  1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в СУ „Проф. д-р Асен Златаров”. Директора на СУ да организира обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) присъствието на ученици в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи г-жа Илина Николова – директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” да създаде организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 6 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през 1 седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т. 6 и съобразно указанията по т.II от Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при условията на т. 6 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  4. Културно-развлекателни мероприятия  (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти и други), при условията на т. 6 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-337 от 13.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
  5. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в: „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1; терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч.
  6. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-331 от 12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
      II. Тази заповед отменя моя Заповед № 182/02.06.2020 г.
      III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето и на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ  АСЕНОВ     /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА
за провеждане на редовно Общо събрание

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 19.06.2020 г. от 15:00 часа в  гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, пл.  Йордан Радичков № 4, при следния
 ДНЕВЕН РЕД:
1.    Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.;
2.    Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч с проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по процедура № BG06RDNP001-19.354.
3.    Разни.

       От 11.06.2020 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.
       При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
====================================================================

        Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 05.06.2020 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.315  „МИГ-Берковица и Годеч“: 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява". Промяната касае крайният срок за подаване на проектни предложения, като проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 15.04.2020 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 30.06.2020 г.

Вижте ТУК:
=========================

        Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 05.06.2020 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.316  „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
     Промяната касае крайният срок за подаване на проектни предложения, като проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 15.04.2020 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 30.06.2020 г.

Вижте ТУК:
===========================================

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
ПОКАНА
за
провеждане на редовно Общо събрание

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 19.06.2020 г. от 15:00 часа в  гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, пл.  Йордан Радичков № 4, при следния ДНЕВЕН РЕД:

Вижте ТУК:

=================================================

      На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 08.07.2020 г. в деловодството на общинската администрация.
Предложение до Общински Съвет
Мотиви за нова Наредба №1 от 2020 г.
Проект на нова Наредба №1

=================================================

Подкатегории