ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.12.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
   1. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2020 година /вх.№ 43/19.12.2019 г./
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
   2. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 34/29.11.2019г. (08-00-1233/29.11.2019 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
   3. Други
3.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      Председател на ОбС – Годеч:
       Мария Владимирова 
20.12.2019 г.

=========================================

Община Годеч продължава записването на желаещи за регламентирано предаване на стари и неработещи електроуреди

    Ако имате стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, ел. инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди, направете своята заявка за безплатно посещение на мобилна група до Вашият адрес, която ще ги извози за рециклиране.
    Заявки могат да се подават на тел. 0729/98051 или на място в Община Годеч, стая 122 – Емилия Николова. Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка и вида и броя на електроуредите, които ще се извозват.
    За всеки предаден електроуред ще получите ваучер на стойност между 2 и 10 лева, в зависимост от вида на електроуреда. Получените ваучери ще могат да се използват в определена търговска верига като отстъпка при закупуване на нови уреди.

Да запазим природата чиста!
Не изхвърляйте безотговорно старите и неработещи електроуреди, а спечелете от тях.
Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата.

===================================

З А П О В Е Д № 493
гр. Годеч, 29.11.2019 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и постъпило писмо с вх. № 69-00-329/28.11.2019 година от управителя на „В и К” ЕООД – София и силно намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, поради трайното засушаване и съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи
НАРЕЖДАМ:
1. Определям режим на водоснабдяване за село Шума и село Лопушня, както следва:
1.1. За село Шума - вода ще се подава всеки четвъртък и всяка неделя от 10:00 ч. до 10:00 ч. на следващия ден.
1.2. За село Лопушня - вода ще се подава всеки вторник и всеки петък от 10:00 ч. до 10:00 ч. на следващия ден.
2. Забранявам ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, лични дворове, градини, миене на улици, площади и моторни превозни средства и други в село Шума и в село Лопушня.
3. Заповедта влиза в сила от 30.11.2019 г.
4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч, техническия ръководител на „В и К” – район Годеч и кметския наместник на село Шума.
5. Нарушителите на настоящата заповед да се наказват съгласно Наредба № 4/22.05.2008 г. на Общински съвет – Годеч за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.
6. Настоящата заповед да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП, техническия ръководител на „В и К” – район Годеч, кметския наместник на село Шума и началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
7. Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез средствата за масова информация, да бъде публикувана на сайта на Община Годеч и поставена на видни места в село Шума и село Лопушня.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

    В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2020 г.
   С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план – сметка за 2020 г., съгласно Приложение 5 и Приложения№ 1, № 2, № 3 и № 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. Свобода № 1, или наелектронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. 

Докладна записка
Проект за решение
План-сметка /Приложение 5/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица /Приложение 4/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на юридически лица /Приложение 3/
Такса битови отпадъци за нежилищни имоти на физически лица /Приложение 2/
Такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически лица /Приложение 1/

   На 2 декември 2019г. (понеделник) от 11:00ч. до 14:00ч. екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе изнесена приемна във фоайето на община Годеч (гр. Годеч,  пл. „Свобода” 1).  По време на приемната експертите на ОИЦ – София ще бъдат на разположение, за да отговорят на всички желаещи  ...

Вижте ТУК:
Лого ОИЦ-София 

========================

 

   Във връзка с предстояща първа пресконференция по Проект BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Костинброд“, включващо общините Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман, на 02.12.2019 г. от 16:00 часа в читалище "Иван Вазов", гр. Костинброд

Вижте ТУК:
Връзка към сайта на Община Костинброд

===========================================

Подкатегории