Съобщения

Покана за обществено обсъждане на ГСП на цялата общинска горска територия - 29052024

Вижте поканата -- ТУК:

===========================================

Featured

ЗАПОВЕД № РД-210 -- Временно преустановяване на спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици - „Мали Ком“, „Александър Милев“ и „1-ви май“ -- 28052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-210
гр. Годеч, 28.05.2024 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № Д-57/17.05.2024 г., сключен между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД” ЕООД с предмет: „СМР на обект: Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч“

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Временно да се преустанови спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици в град Годеч: улица „Мали Ком“ от о.т. 333 до о.т. 381 и от о.т. 324 до о.т. 333 /от кръстовището с улица „Софийско шосе” до кръстовището с улица „Додовица”/, улица „Александър Милев“ от о.т. 321 до о.т. 353 /от кръстовището с улица „Софийско шосе” до кръстовището с улица „Тинтява”/ и улица „1-ви май“ от о.т. 336 до о.т. 339 /от кръстовището с улица „Мали Ком” до кръстовището с улица „Отец Паисий”/, за времето от 29.05.2024 г. до приключване на строително-монтажните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед.
   II. Настоящата заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
    III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
    IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция „Териториално устройство и европейски проекти“ към Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=======================================================

Featured

ЗАПОВЕД № РД-209 -- Временно преустановяване на спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици - „Иван Вазов” и „Екатерина Георгиева” -- 28052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-209
гр. Годеч, 28.05.2024 г.

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажни работи по договор № Д-56/17.05.2024 г., сключен между Община Годеч и „ИНФРА СТАНДАРТ” ЕООД с предмет: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч”

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Временно да се преустанови спирането и паркирането на пътни превозни средства по следните улици в град Годеч: улица „Иван Вазов” от о.т. 53 до о.т. 78 /от кръстовището с улица „Парижка комуна” до кръстовището с улица „Петрова бара”/ и улица „Екатерина Георгиева” от о.т. 433 до о.т. 50, за времето от 29.05.2024 г. до приключване на строително-монтажните дейности на обекта или отмяна на настоящата заповед.
    II. Настоящата заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на Изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
    III. Изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
    IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч, за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================================================

Featured

Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - 27052024

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - с. Станинци   --  ВИЖТЕ ТУК

=============================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.05.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

 

П О К А Н А 
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.05.2024 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 70 / 29.03.2024 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Годеч.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 87 / 21.05.2024 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 96 / 23.05.2024 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център - Годеч” ЕООД за 2023 година.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 89/22.05.2024 г. (08-00-728/22.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XVII – 39 от квартал 4 по действащия регулационен план на село Разбоище, одобрен със заповед № 243 от 06.07.1989 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 91/22.05.2024 г. (08-00-730/22.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отмяна Решение № 43 по Протокол №3 от 21.03.2024 г. на Общински съвет-Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 97/23.05.2024 г. (08-00-741/23.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък за капиталовите разходи за 2024 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 94/22.05.2024 г. (08-00-733/22.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – частна общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие” – София област.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№92/22.05.2024 г. (08-00-731/22.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Предложение с вх. № 90 / 22.05.2024 г. (08-00-729/22.05.2024 г.) от Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на гр. Годеч в кв.17а.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 93 / 22.05.2024 г. (08-00-732 / 22.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2024 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”

11. Други
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.05.2024 г. от 11,30 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова /п/
Председател на ОбС – Годеч

23.05.2024 г.

===========================

 

ЗАПОВЕД № РД-125 -- Определяне на пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 15.04.2024 до 30.11.2024 година

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-125
гр. Годеч, 15.04.2024 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите, Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и заповед № ОА-60 от 07.03.2024 г. на г-н Юлиян Леков, Областен управител на Софийска област

Н А Р Е Ж Д А М: 

I.   Определям пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 15.04.2024 г. до 30.11.2024 г.
II.   Забранявам по време на пожароопасния период паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
III.   Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
IV.   Собствениците на горски територии и лицата, на които са предоставени за управление да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
V.   Ползвателите на земеделски земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.
VI.   Собствениците на обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии са длъжни за собствена сметка:
1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали;
2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
VII.   Председателя на Сдружение Ловно-рибарско дружество - Годеч да инструктира членовете за правилата на пожарна безопасност в горски територии преди всеки излет.
VIII.   Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горски територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
IX.   Началника на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението - Годеч да осъществява контрол по спиране на дейности или експлоатация на машини и съоръжения на територията на община Годеч, които не отговарят на изискванията на пожарната безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.
X.   Лице забелязало пожар на територията на община Годеч незабавно да подаде сигнал на телефона за спешни случаи 112 и да уведоми оперативния дежурен на Община Годеч на тел. 0888803603.
        При констатирано палене на огън нарушителите се наказват, съгласно Закона за опазване на земеделските земи – с глоба 1 500 до 6 000 лева, при повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 12 000 лева.
        Копие от заповедта да се връчи на Началника на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Годеч, Председателя на Сдружение Ловно-рибарско дружество – Годеч и на кметските наместници за сведение и изпълнение. Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да се постави на информационни табла.
        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-н Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

==========================================

Подкатегории