ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ЗАПОВЕД  № 76
гр. Годеч, 11.03.2020 година

    На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, след взето решение от Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус /COVID 19/, във връзка с препоръка на националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р – 37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № ОА-62/09.03.2020 г. на Областния управител на Софийска област,
ЗАБРАНЯВАМ:
I. Организирането на традиционния пазар в центъра на града, който се провежда всяка сряда до второ нареждане.
II. Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места.
III. Копие от настоящата Заповед да бъде изпратено на Началника на РУ на МВР-Годеч за сведение и изпълнение.
IV. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч и председател на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус /COVID 19/.
V. Настоящата Заповед влиза в сила от деня на издаването й и е със срок на действие до второ нареждане.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ЗАПОВЕД  № 75
гр. Годеч, 10.03.2020 година

    На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р – 37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № ОА-62/09.03.2020 г. на Областния управител на Софийска област и моя Заповед № 74/ 10.03.2020 г. за сформиране на общински щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус  / COVID 19/.
Н А Р Е Ж Д А М:
 На територията на община Годеч:
1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия.
2. Провеждането на планираните спортни мероприятия да се извършва без публика.
3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
4. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито.
.............................
Вижте пълния текст ТУК:

=====================================

 ЗВЕНО  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046 

Плащане на местни данъци и такси чрез банков превод

 сметка на oбщина Годеч:

IBAN: BG84 UNCR 9660 8497 5987 11

Обслужваща банка: Уникредит Булбанк

BIC код : UNCRBGSF

 

Вид плащане
/данък, такса, глоби и др./

Код за вид плащане
/вписва се в платежното нареждане или вносната бележка/

 Патентен данък
 Таксиметров данък

441400

 Данък върху недвижими имоти

442100

 Данък върху наследствата

442200

 Данък върху превозните средства

442300

 Такса за битови отпадъци

442400

 Данък при придобиване на имущество

442500

 Туристически данък

 442800

 Други данъци

443400

 Глоби, санкции, неустойки ….

446500

 Такса за притежаване на куче

448013

 Лихва по съответното плащане

както за главницата

  последна редакция:   28.02.2020 год.

ЗВЕНО  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046  

        Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

За вас безработни лица
Агенция по заетостта
 Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге

    Уведомява безработните лица от общините Годеч и Своге, че към м. Февруари 2020 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството, по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
Вижте ТУК:

====================================

Подкатегории