ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ЗВЕНО  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046  

        Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

За вас безработни лица
Агенция по заетостта
 Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге

    Уведомява безработните лица от общините Годеч и Своге, че към м. Февруари 2020 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството, по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
Вижте ТУК:

====================================

Днес 26/02/2020 МИГ "Берковица и Годеч" обявяват  прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.365 мярка 4.2 ипроцедура BG06RDNP001-19.364 мярка  8.6.

Обява за прием по мярка 19.2-4.2
Обява за прием по мярка 19.2-8.6

========================================

 

    Дирекция “Бюро по труда”- гр. Своге уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите(в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 5 766,00 лв.; 
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 779,00 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 4 764,00 лв.;
• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2 503,00 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 635,00 лв.;
   По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.
   Извън горепосочения срок (в съответствие с чл.63 от ППЗНЗ), работодатели от съответните видове предприятия, могат да кандидатстват за преференции (финансови средства), текущо, до изчерпване на обявения финансов ресурс, за организирането на обучения:
- за придобиване на „Професионална квалификация“ --  (I-ва ст. или част от професия-300 уч.ч.) -- за лица по чл.63 ал.1. т.1.от ЗНЗ (безработни лица)
- за придобиване на „Ключови компетентности“, за лица по чл.63 ал.1. т.3.от ЗНЗ (заети лица),
както следва:
-- Обучение на възрастни /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/
-- Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по заявка на работодател)
(за лица по чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ)  -  1625,00                          
(по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)
-- Обучение на заети лица от средни предприятия
(по заявка на работодател)
(за лица по чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ)   -  750,00
(по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)

    Допълнителна информация може да се получи в:
-  Дирекция “Бюро по труда” – гр.Своге,
ул. „Александър Стамболийски”, №3, ет.3, както и на тел.: 0726/22568
    Информация може да се получи и във филиалa към дирекцията в:
-  гр. Годеч  – ул. „Република”, №1,както и на тел.: 0729/22175
=====================================

    През 2020 година стартира национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”.
Тя е насочена към хора, които са:
 с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
 на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване и не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в РБългария (нямат решение на ТЕЛК).
За целите на Програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България“ са лица, които:
 са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението;
 живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
 са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома).
За да могат да бъдат включени в Програмата, хората, нуждаещи се от помощ трябва  да отговарят и на следните условия: месечният доход на член от семейството (до 375 лв.за предходен месец), да не са регистрирани като ЕТ или собственици на капитала на търговско дружество, да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане, да не са прехвърляли чрез договор за дарение или чрез заплащане през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях, да не са включени в механизма лична помощ, да не ползват целодневно подобни дейности по друга програма.

Лицата, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, подават заявление-декларация по образец в деловодството на общината от 25.02.2020 г. (краен срок още няма уточнен – до първата половина на м.март).  Броят на включените в програмата ще зависи от отпуснатите финансови средства за 2020 година.
           На одобрените ползватели на услугата ще бъдат назначени домашни помощници (максимум за 4 часа дневно). Домашните помощници могат да бъдат безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда. Работодатели по Програмата са Общинските администрации.
Заявление-Декларация --- изтеглете от  ТУК:

             За повече информация: на място или по телефон на: Дирекция „Бюро по труда” Своге, Дирекция „Социално подпомагане” Своге- Изнесено работно място- Годеч, Общинска администрация – стая 104- Надя Тодорова.
============================================================

Подкатегории