ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

З А П О В Е Д  № 148
гр. Годеч, 08.05.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и на основание Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
НАРЕЖДАМ:
       I. Изменям своя Заповед № 85/14.03.2020 г., както следва:
      1. т. II.1 да се чете, както следва:
 „Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове. Посещенията на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници да се извършват при спазване изискванията на Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания“.
     2. т. II.7 да се чете, както следва:
„Детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации да се извършват при спазване изискванията на Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването“.
 
      II. Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
 
      III. Мерките са в сила до изричната им отмяна.
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=================================================

Отменя се задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места

Вижте ТУК:

========================================================

    На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 01.06.2020 г. в деловодството на общинската администрация.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч
МОТИВИ за приемане на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч
ПРOEKT на Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Годеч

==================================================

       Във връзка с чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на Изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч
МОТИВИ за приемане на Изменение и допълнение на Наредба №1 от 14.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Годеч

==============================================================

    Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Община Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по изготвения проект на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

ВИЖТЕ ОЩЕ:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ за приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
МОТИВИ за отмяна на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. и приемане на нова Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
ПРOEKT за  Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 27, ал. 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл.53, ал. 3
==========================================================

Подкатегории