О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
З А П О В Е Д  № 94
гр. Годеч, 18.03.2020 г.

       На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България, обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., издадените препоръки на Националния оперативен щаб и заповеди  № РД-01-124/13.03.2020г. и № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
І.   Работниците, назначени от Община Годеч по Закона за личната помощ, предоставяйки услугата „Личен асистент” да спазват въведените противоепидемични мерки, да спазват засилена лична хигиена и използват лични предпазни средства (ръкавици и предпазни маски) при предоставянето на услугата на ползвателите.
ІІ.  Социалните работници и медицинският специалист, назначени по договор № BG05M9OP001-2.040-0111-C01, проект „Предоставяне на патронажна грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Годеч” да спазват въведените противоепидемични мерки, да спазват засилена лична хигиена и използват лични предпазни средства (ръкавици и предпазни маски) при предоставянето на услугата на потребителите.
III.  Упоменатите по т. I и т. II лица да се запознаят с настоящата заповед, като на същите допълнително да бъде извършен извънреден инструктаж в срок до 19.03.2020 г. включително.
IV.  Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на общинска администрация.
V.  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надя Тодорова - Директор дирекция СДОКМДТ в община Годеч.

                           РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /П/
                          КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================================================