Промени във формата на декларацията за преминаване през КПП в областните градове

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        Уважаеми съграждани,
 МВР промени формата на декларацията за преминаване през КПП в областните градове. Обновената бланка е публикувана на сайта на МВР - www.mvr.bg. При невъзможност да се снабдите с новата декларация, бланки от нея може да получите от дежурните по общински съвет за сигурност, в сградата на общинска администрация.
     Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ (служебна карта, пропуск), който носят в себе си.
     Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
     Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.
Телефони за връзка с оперативния дежурен – 0888 803603; 07292 2264
============================================================